Zápis do prvého ročníka EZŠ

V dňoch 5. a 6. apríla 2019 (piatok, sobota) sa uskutoční zápis detí do prvého ročníka Evanjelickej základnej školy, Palisády 57 Bratislava, pre školský rok 2019/2020.

Prihlášku na zápis do 1. ročníka môžete vyplniť aj elektronicky, kliknutím na tento link.

Zápis bude prebiehať v budove základnej školy – Palisády 57, Bratislava, v nasledovnom čase:

 • dňa 5. 4. 2019 (piatok) od 14:00 do 18:00
 • dňa 6. 4. 2019 (sobota) od 9:00 do 12:00

 


Obaja zákonní zástupcovia sú povinní prihlásiť k zápisu dieťa, ktoré do 31. augusta 2019 dovŕši šiesty rok veku, ako aj dieťa, ktorému bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok (podľa § 19 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní – školský zákon).

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nie je telesne alebo duševne primerane vyspelé, môže rodič alebo iný zákonný zástupca dieťaťa písomne požiadať pri zápise riaditeľku školy o odloženie začiatku povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok. Rozhodnutie o odklade vydá rodičovi alebo zákonnému zástupcovi riaditeľka školy na základe odporúčania školského špeciálneho pedagóga alebo pedagogicko-psychologickej poradne.

Zákonným zástupcom detí, ktoré dovŕšia 6. rok veku v čase od 1. septembra 2019 do 31. decembra 2019 poskytne škola informácie o úradnom postupe v prípade, ak títo zástupcovia chcú požiadať o predčasné zaškolenie dieťaťa.


Žiak plní povinnú školskú dochádzku spravidla v obvode, kde má trvalý alebo prechodný pobyt. Na žiadosť zákonného zástupcu žiaka a so súhlasom riaditeľa školy môže žiak plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole aj mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko. Riaditeľ tejto školy udelí predmetný súhlas s prihliadnutím na kapacitné možnosti školy.

Povinná školská dochádzka je 10 – ročná a trvá najdlhšie do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕšil 16. rok veku.


Evanjelická základná škola je zriadená Evanjelickou cirkvou a.v. na Slovensku. Evanjelické náboženstvo je povinným predmetom, predmet etika sa na našej škole nevyučuje.

Pri zápise základná škola vyžaduje osobné údaje:

 • meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa
 • meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko oboch zákonných zástupcov
 • podľa potreby doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa.

Na zápis si treba priniesť so sebou:

 • kópiu rodného listu dieťaťa
 • kópiu krstného listu dieťaťa, respektíve potvrdenie registrovanej cirkvi o aktívnej príslušnosti
 • osobné údaje zákonných zástupcov, občiansky preukaz
 • podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa

Naša škola poskytuje žiakom od 1. ročníka tieto možnosti:

 • Vyučovanie cudzích jazykov od 1. ročníka (anglického, na 2. stupni aj nemeckého)
 • Možnosť pracovať v záujmových krúžkoch
 • Ranný školský klub detí od 6:30 hod.
 • Rozvoj záujmov a záľub v ŠKD do 17:00 hod.
 • Výchovu v duchu učenia Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku
 • Obedy v školskej jedálni
 • Plavecký výcvik, kurz korčuľovania, pobyty v škole v prírode
 • Návštevu divadiel, spoluprácu s Bibianou a Slovenskou národnou galériou
 • Výlety a exkurzie
 • Využitie moderných informačných technológií, výučbových programov a projektového vyučovania vo vyučovacom procese
 • Výučbu s využitím moderných vyučovacích prostriedkov (dataprojektor, interaktívna tabuľa)
 • Matematické súťaže
 • Recitačné súťaže
 • Informácie o klasifikácii v internetovej žiackej knižke
 • Výučbu informatiky v kvalitne vybavenej počítačovej učebni
 • Využitie školskej knižnice a mestskej knižnice – oddelenie detskej literatúry
 • Spoluprácu s Centrom voľného času, Štefánikova
 • Spoluprácu s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Bratislava I.
© 2021: Evanjelické lýceum v Bratislave | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Problémy so stránkou? Napíšte správcovi.