Prijímacie konanie na 8-ročné štúdium

Kritériá na prijatie žiakov do 1. ročníka osemročného vzdelávacieho programu na Evanjelickom lýceu v Bratislave pre školský rok 2018/2019


V zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov stanovujem kritéria na prijatie do 1. ročníka osemročného vzdelávacieho programu pre školský rok 2018/2019 nasledovným spôsobom:

 • V školskom roku 2018/2019 sa otvára jedna trieda ročníka osemročného vzdelávacieho programu. Počet prijatých žiakov je 17.
 • Prijímaciu skúšku je povinný vykonať každý žiak, ktorý bude mať riadne zaregistrovanú prihlášku na tunajšej škole. Prijímacie skúšky sa uskutočnia v prvom termíne 14. mája 2018 (pondelok) o 8.00 hod. alebo v druhom termíne 17. mája 2018 (štvrtok) o 8.00 hod. na Vranovskej ul. 2, Bratislava.
 • Prihláška na štúdium musí byť doručená na sekretariát riaditeľa školy do 2. mája 2018. Prihláška môže obsahovať nasledujúce prílohy: kópie diplomov a ocenení, kópiu krstného listu, žiadosť o úpravu podmienok zohľadnením zdravotného znevýhodnenia, prípadne vývinových porúch učenia.

Termín prijímacích skúšok

Prijímacie skúšky sa uskutočnia v prvom termíne 14. mája 2018 (pondelok) o 8.00 hod. alebo v druhom termíne 17. mája 2018 (štvrtok) o 8.00 hod. na Vranovskej ul. 2, Bratislava.

Prijímacia skúška bude pozostávať:

 • z písomnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (50 minút)
 • z písomnej skúšky z matematiky (50 minút)
 • z preverenia vedomostí z evanjelického a. v. náboženstva (25 minút)

Prestávky medzi písomnými skúškami budú 10 minút. Prijímacia skúška končí o 10.25.


Každý uchádzač, ktorý bude mať riadne zaregistrovanú prihlášku na Evanjelickom lýceu bude pozvaný na prijímacie skúšky pozvánkou, zaslanou najneskoršie päť dní pred konaním prijímacích skúšok.


Obsah prijímacej skúšky

Slovenský jazyk a literatúra – podľa vzdelávacích štandardov zo slovenského jazyka a literatúry pre 1. stupeň ZŠ (ISCED 1 – primárne vzdelávanie), vydaných ŠPÚ v Bratislave, 2011 (slovný rozbor a literatúra) a z 5. ročníka učivo 1. polroka v súlade so štátnym vzdelávacím programom ISCED 2 (nižšie stredné vzdelanie) vydaných ŠPÚ v Bratislave, 2009.

 • Slovenský jazyk
  • vybrané slová
  • pravopis podstatných mien a ďalších slovných druhov v rozsahu učiva 1. stupňa a 1. polroka 5. ročníka ZŠ
  • slovné druhy, ich určovanie vo vete
  • podstatné mená: určovanie gramatických kategórií, určovanie vzorov podstatných mien; vlastné podstatné mená
  • slovesá: gramatické kategórie (osoba, číslo, čas), neurčitok, časovanie
  • prídavné mená: gramatické kategórie • zámená: osobné základné a privlastňovacie
  • číslovky: základné a radové
  • vety podľa obsahu (zámeru hovoriaceho)
  • hláskoslovie – rozdelenie hlások
  • rozdeľovanie slov
  • spodobovanie spoluhlások
  • prozodické vlastnosti reči: prestávka, sila hlasu, dôraz, slovný prízvuk, melódia
  • tvorenie slov predponami, odvodené slová
  • spisovné a nespisovné slová
  • súkromný list, pozdrav, pohľadnica, adresa, SMS, e-mail
  • správa, pozvánka, vizitka
 • Literatúra
  • poézia a próza (vysvetliť pojmy)
  • strofa, verš, rým, rytmus; personifikácia
  • ľudové a autorské rozprávky
  • znaky rozprávky, členenie rozprávok
  • krátke formy ľudovej slovesnosti – príslovia, porekadlá, pranostiky
  • povesť, bájka, hádanka; dialóg, rozprávač, hlavná postava
  • ľudové piesne, ich tematické členenie
  • poézia nonsensu

Matematika – podľa vzdelávacích štandardov z matematiky pre 1. stupeň ZŠ (ISCED 1 – primárne vzdelávanie), vydaných ŠPÚ v Bratislave, 2009 a z 5. ročníka učivo 1. polroka v súlade so štátnym vzdelávacím programom ISCED 2 (nižšie stredné vzdelanie), vydaných ŠPÚ v Bratislave, 2010. Prijímaciu skúšku z matematiky vykoná žiak bez použitia kalkulačky, či mobilu.

 • Matematika
  • sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie jednociferným, dvojciferným a trojciferným deliteľom, aj skúška, poradie počtových výkonov, riešenie slovných úloh (všetky matematické operácie v obore nad milión)
  • porovnávanie
  • zaokrúhľovanie
  • hľadanie neznámeho čísla v zápise matematickej operácie
  • premieňanie jednotiek dĺžky
  • jednoduché zlomky
  • obvod štvorca, obdĺžnika, trojuholníka
  • súčet, rozdiel úsečiek, rovnobežky, rôznobežky, kolmica, uhlopriečky, polpriamky, priamky
  • rímske číslice
  • kružnice, polomer, priemer – rysovanie

Kritériá stanovené zriaďovateľom:

 1. Preverenie vedomostí z evanjelického náboženstva – podľa učebných osnov z náboženskej výchovy – evanjelického náboženstva schválené Generálnym presbyterstvom ECAV 2. 10. 2009 uznesením 67/4-2009:
  •       Modlitba Pánova – Otčenáš – rozdelenie na jednotlivé prosby
  •       Desať Božích prikázaní
  •       Viera všeobecná kresťanská
  •       Čítanie biblického textu s porozumením (SZ: 1. Mojžišova  1,1-5; NZ: Ev.podľa Matúša 1, 18-25; 2 kapitola celá, 3 kapitola celá; Ev.podľa Lukáša 23 kapitola celá, a 24, 1-12)
 2. 20 bodov pre uchádzača za platný doklad o krste v Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku

Celkové podmienky prijatia

 1. Všetci uchádzači musia absolvovať prijímacie pohovory v plnom rozsahu.
 2. Do celkového hodnotenia sa započítava:
  1. prospech z predmetov (maximálne 100 bodov)
   • slovenský jazyk, cudzí jazyk, matematika, prírodoveda, vlastiveda – známky na konci 4. ročníka a
   • slovenský jazyk, cudzí jazyk, matematika, biológia, dejepis, geografia – známky za 1. polrok 5. ročníka
    Priemer do vrátane bodovanie
    1,00 100
    1,01 – 1,10 90
    1,11 – 1,20 80
    1,21 – 1,30 70
    1,31 – 1,40 60

    atď. za každú desatinu sa znižuje počet získaných bodov o 10 a po nule pokračuje zápornými číslami.

    • 4. ročník – 2. polrok,
    • 5. ročník – 1. polrok. Známka zo správania za každé obdobie
    • Každá znížená známka zo správania na stupeň 2 znamená mínus 20 bodov, každá znížená známka zo správania na stupeň 3 znamená mínus 50 bodov.
  2. výsledky prijímacích pohovorov:
   • slovenský jazyk – maximálne 100 bodov
   • matematika – maximálne 100 bodov
   • preverenie vedomostí z evanjelického náboženstva – maximálne 50 bodov 
  3. Do hodnotenia sa započítavajú aj body za dosiahnuté výsledky v súťažiach počas štúdia v 3. – 5. ročníku nasledovne (maximálne 100 bodov)
    • olympiáda: biblická, z matematiky, biológie, geografie, dejepisu, slovenského jazyka, cudzieho jazyka
    • súťaže: Pytagoriáda, MAKS, Klokan, Taktik, iBobor, Európa v škole
    • súťaže v prednese: Duchovná pieseň – spevácka súťaž, „Slovom o Tvojej láske …“, „A Slovo bolo u Boha“, súťaž výtvarná a literárno-dramatická „Dielo Tvojich rúk“, Šaliansky Maťko – povesť, Rozprávkové vretienko – rozprávka, Hviezdoslavov Kubín – poézia, próza, Návraty poézie o cenu A. Sládkoviča, Slávik Slovenska – spev, Hviezdička – interpretácia pôvodných detských piesní
    • súťaže: Slovensko – krajina v srdci Európy – výtvarná súťaž, Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom, Pátranie po predkoch, Literárny Kežmarok
    • individuálne športy (gymnastika, plávanie, vodné športy, lyžovanie, bedminton, tenis, stolný tenis, šach, atletika)
    • individuálne umiestnenia v hudobných súťažiach, uznaných Ministerstvom školstva SR
   Miesto / bodovanie Slovenské kolo Krajské kolo Okresné kolo
   1 21 15 9
   2 19 12 7
   3 17 10 4
   Úspešný riešiteľ 6 3 1

   Započítavajú sa body za najvyššie umiestnenie v jednom školskom roku v každej súťaži. Kópie dokladov o umiestnení v súťažiach treba doručiť spolu s prihláškou, najneskoršie do 14. mája 2018 (prvý termín) alebo 17. mája 2018 (druhý termín) do 7:45 na riaditeľstvo Evanjelického lýcea. Dodatočne doručené doklady po tomto termíne nebudú brané do úvahy. Hodnotí sa iba celkový súčet bodov za vysvedčenie, prijímacie pohovory a súťaže.

   Do celkového hodnotenia sa započítava:

  4. 20 bodov pre uchádzača za platný doklad o krste v Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku.

Neúčasť na prijímacích skúškach z vážnych dôvodov

V zmysle § 66 odst. 9 Školského zákona uchádzača, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške v riadnom termíne (vážne ochorenie – doklad od lekára nesmie byť starší ako 3 dni) treba ospravedlniť najneskôr do 8:00 hod. v deň konania prijímacej skúšky na riaditeľstve školy. Daným uchádzačom bude stanovený náhradný termín.

O počet neprítomných – riadne ospravedlnených uchádzačov, bude znížený počet prijatých žiakov. Po vykonaní prijímacích skúšok v náhradnom termíne sa tieto výsledky zaradia medzi výsledky vykonané žiakmi v riadnom termíne a z takto vytvoreného poradia bude prijatý potrebný počet najúspešnejších uchádzačov v súlade so stanovenými kritériami.


Prijatí uchádzači

Prijatí uchádzači sú povinní riadiť sa Školským poriadkom Evanjelického lýcea a dodržiavať ustanovenia zriaďovateľa. Pri nástupe do školy v septembri sú povinní prijatí uchádzači predložiť vysvedčenie o úspešnom absolvovaní 5. ročníka ZŠ bez zníženej známky zo správania.


Kritériá na úspešné vykonanie prijímacích pohovorov

Na úspešné vykonanie prijímacích pohovorov je nutné získať z každého predmetu (SJL, MAT) minimálne 35 bodov z maximálneho počtu 100 bodov a umiestniť sa medzi 17 najúspešnejšími uchádzačmi v zmysle uvedených podmienok na prijatie. O prijatí uchádzača na štúdium rozhoduje výsledný počet bodov získaných v prijímacích pohovoroch, body za vysvedčenia a súťaže.

V prípade rovnakého počtu výsledných bodov budú postupne uplatnené nasledovné kritériá:

 1. podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 22. 5. 2008, Piata časť – prijímanie na výchovu a vzdelávanie § 67 ods.3 bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť.
 2. Ďalej bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý:
  • dosiahol vyšší počet bodov z matematiky,
  • potom s vyšším počtom bodov zo slovenského jazyka.

Neúspešné vykonanie prijímacích pohovorov

Uchádzač, ktorý nesplní limit 35 bodov z niektorého predmetu, alebo sa neumiestni medzi 17 najúspešnejšími v zmysle podmienok na prijatie, neúspešne vykoná prijímacie pohovory.


Zverejnenie výsledkov prijímacích pohovorov

Výsledky prijímacích pohovorov budú spracované počítačom, zoradené podľa dosiahnutých výsledkov a zverejnené na web stránke: www.evlyceum.sk a vo vstupných priestoroch na Vranovskej 2 najneskôr 22. mája 2018 do 17.00 hod. Všetkým uchádzačom bude rozhodnutie doručené písomne.


Zápis prijatých uchádzačov

Každý prijatý uchádzač je povinný sa zapísať na štúdium. Podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 22. 5. 2008, Piata časť – prijímanie na výchovu a vzdelávanie § 68 ods. 3, ak sa uchádzač nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium v strednej škole, je neplatné.

Zápis prijatého uchádzača je povinný vykonať jeho zákonný zástupca na sekretariáte školy Vranovská 2, Bratislava v dňoch 4. a 5. júna 2018 od 9:00 hod. do 16:00 hod. Zákonný zástupca prijatého uchádzača si prinesie so sebou:

 • rozhodnutie o prijatí na štúdium,
 • preukaz totožnosti,
 • zápisný lístok (vydáva ho kmeňová základná škola, ktorú žiak navštevuje)

Uvedené podmienky boli prerokované pedagogickou radou dňa 20. 2. 2018.


Poznámka

Testy z minulého roka sú k vyzdvihnutiu k dispozícii na sekretariáte riaditeľa. Ďalšie informácie môžete získať taktiež na sekretariáte a prípadnú konzultáciu s riaditeľom si treba vopred dohodnúť. Mail: riaditel@evlyceum.sk tel. 02 6383 8488, 0911 956 170.

 

© 2021: Evanjelické lýceum v Bratislave | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Problémy so stránkou? Napíšte správcovi.