Kmeňová škola

Každé dieťa so slovenským občianstvom musí absolvovať povinnú školskú dochádzku na slovenskej škole bez ohľadu na to, kde má trvalý pobyt (teda i v prípade, že žije mimo územia Slovenskej republiky). Ak má dieťa dvojité občianstvo, nemusí tak urobiť v prípade, že navštevuje školu v zahraničí v súlade s tam platnou legislatívou.

V prípade, že žijete v zahraničí a vaše dieťa má absolvovať povinnú školskú dochádzku na slovenskej škole, plní túto dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt alebo zákonný zástupca pre svoje dieťa vyberie inú základnú školu (kmeňová škola). Na základe povolenia riaditeľa školy potom môže žiak absolvovať osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky – v škole mimo územia SR. Podrobnosti o vzdelávaní žiaka podľa § 23 písm. b) „mimo územia SR” stanovuje § 25 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V prípade plnenia povinnej školskej dochádzky mimo územia SR žiak vykonáva skúšky v kmeňovej škole spravidla za každý školský rok, najviac však za všetky ročníky po ukončení štvrtého ročníka a deviateho ročníka základnej školy. Termín skúšky dohodne s riaditeľom školy zákonný zástupca žiaka do 15. mája kalendárneho roka, v ktorom má skúšku vykonať.

Tieto informácie boli prebraté z portálu ministerstva školstva. Viac informácií nájdete aj na stránkach portálu slovensko.sk.

© 2021: Evanjelické lýceum v Bratislave | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Problémy so stránkou? Napíšte správcovi.