Verejné dokumenty

Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program pre Evanjelické osemročné gymnázium je k nahliadnutiu na sekretariáte školy na Palisádach. A čoskoro bude doplnený aj tu.

Školský poriadok

V školskom poriadku sú uvedené práva a povinnosti žiakov a ich zákonných zástupcov.

Klasifikačný poriadok

Klasifikačný poriadok Evanjelického lýcea, Vranovská 2 bol vypracované s cieľom umožniť žiakom a rodičom jasnú a presnú orientáciu v požiadavkách učiteľov jednotlivých predmetov (skupín predmetov) na obsah, formu a systematickosť hodnotenia úrovne vedomostí a kvality výkonov žiakov.


Správy o činnosti školy

Správy o činnosti školy podávajú prehľad o výchovno vzdelávacej činnosti, priestorovom zabezpeční chodu školy, úspechoch školy, silných a slabých stránkach školy.

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017


Zmluvy, faktúry a objednávky

V súlade s ustanoveniami zákona 546/2010 zverejňujeme zmluvy, faktúry a objednávky.

Núcem – zmluva č. 83/2013 Evanjelické Lýceum o rámcových podmienkach spolupráce pri realizácii projektu.

Núcem – zmluva č. 64/2014 Evanjelické Lýceum o bezodplatnom prevode majetku štátu č.64/2014.


Verejné obstarávanie

© 2021: Evanjelické lýceum v Bratislave | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Problémy so stránkou? Napíšte správcovi.