Štátnice


Štátnice

Študenti Evanjelického lýcea môžu zároveň s maturitnou skúškou získať aj všeobecnú alebo odbornú (odbor prírodovedný alebo spoločenskovedný) štátnu jazykovú skúšku na úrovni C1 v súlade s vyhláškou 321/2008

Podmienky na získanie štátnej jazykovej skúšky:

  • na všeobecnú alebo odbornú štátnu jazykovú skúšku (ŠJS) sa môže prihlásiť žiak bilingválnej strednej školy, ktorý nemá prospech z cudzieho jazyka a z predmetu, z ktorého koná skúšku bilingválne horší ako 3
  • písomnú časť všeobecnej alebo odbornej ŠJS absolvuje žiak s váženým priemerom PFEČ (váha 2) a PFIČ (váha 1)  a odborný preklad do cudzieho jazyka (váha 1) vyšším ako 65%
  • na ústnej časti žiak uspeje, ak je hodnotený známkami 1, 2, 3
  • výsledná známka je priemerom celkových známok z písomnej a ústnej časti skúšky

Prihlášky na ŠJS:

Žiaci sa prihlásia na predpísanom, úplne vyplnenom a podpísanom tlačive (viď link na Štátnu jazykovú školu dole)  a zaplatia príslušný poplatok  u pani zástupkyne Griačovej, kde získajú aj informácie o podmienkach a termínoch prihlásenia podľa pokynov Štátnej jazykovej školy.

Môžu sa prihlásiť len na všeobecnú, len na odbornú alebo na obidve súčasne. Prihlášky na jednotlivé ŠJS odovzdajú na samostatných tlačivách.

Poplatky za ŠJS:

  • všeobecná – 60€
  • odborná –  70€

 

Link na formuláre prihlášok je tu:

© 2021: Evanjelické lýceum v Bratislave | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Problémy so stránkou? Napíšte správcovi.