Štátnice


Štátnice

Študenti Evanjelického lýcea môžu zároveň s maturitnou skúškou získať aj základnú alebo odbornú štátnu jazykovú skúšku na úrovni B2 / C1.

V súlade s vyhláškou 321/2008 môžu žiaci bilingválneho programu zároveň s maturitou získať aj základnú alebo odbornú štátnu jazykovú skúšku na úrovni B2 (základná), prípadne C1 (odborná) spoločného európskeho referenčného rámca.

Podmienky na získanie štátnej jazykovej skúšky:

  • na odbornú štátnu jazykovú skúšku (ŠJŠ) sa môže prihlásiť žiak bilingválnej strednej školy, ktorý nemá prospech z cudzieho jazyka a z predmetu, z ktorého koná skúšku bilingválne horší ako 3
  • pri základnej ŠJŠ sa berie do úvahy len prospech z cudzieho jazyka – nesmie byť horší ako 3
  • písomnú časť základnej ŠJŠ absolvuje žiak s váženým priemerom PFEČ (váha 3) a PFIČ (váha 1) vyšším ako 70%
  • písomnú časť odbornej ŠJŠ absolvuje žiak s váženým priemerom PFEČ (váha 2) a PFIČ (váha 1)  a odborný preklad do cudzieho jazyka (váha 1) vyšším ako 65%
  • na ústnej časti žiak uspeje, ak je hodnotený známkami 1, 2, 3
  • výsledná známka je priemerom celkových známok z písomnej a ústnej časti skúšky

Prihlášky na ŠJŠ:

Žiaci sa prihlásia na predpísanom, úplne vyplnenom a podpísanom tlačive (celkom dole) na skúšku a zaplatia príslušný poplatok  u pani zástupkyne Griačovej, kde získajú aj informácie o podmienkach a termínoch prihlásenia podľa pokynov Jazykovej školy.

Môžu sa prihlásiť len na základnú, len na odbornú alebo na obidve súčasne. Prihlášky na jednotlivé ŠJŠ odovzdajú na samostatných tlačivách.

Poplatky za ŠJŠ:

  • základná – 40€
  • odborná –  60€

prihláška ŠJŠ – odborná

prihláška ŠJŠ – základná

 

 

© 2021: Evanjelické lýceum v Bratislave | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Problémy so stránkou? Napíšte správcovi.