Podporné orgány EL

Pri Evanjelickom lýceu pracuje Rada školy a Rada rodičov.

Okrem toho na škole funguje aj študentská rada, ktorá okrem zastupovania všetkých štuentov pre nich organizuje aj rôzne akcie.


Rada školy

Pôsobnosť a poslanie rady školy

 • Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy zriaďovateľa, rodičov, pedagógov, žiakov a ostatných zamestnancov školy v oblasti evanjelickej a. v. výchovy a vzdelávania.
 • Rada školy je orgánom, ktorý pomáha riaditeľovi školy pri materiálnom a finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu, pri zabezpečovaní a výkone špecifických služieb, právnych, ekonomických, podnikateľských a iných.

Činnosť rady školy

a) uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa podľa § 4 ods. 1, 2 a 4 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov,

b) navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa školy,

c) predkladá návrh na odvolanie riaditeľa školy alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa školy; návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením zriaďovateľovi,

d) vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy, k  návrhu na zrušenie školy a ku skutočnostiam uvedeným v § 3 ods. 8 zákona č. 596/2003 Z.z v znení neskorších predpisov,

e) predkladá zriaďovateľovi vyjadrenie:

 • k návrhom na počty prijímaných žiakov,
 • k návrhu na zavedenie študijných alebo učebných odborov a ich zameranie,
 • k návrhu školského vzdelávacieho programu a výchovného programu,
 • k návrhu rozpočtu,
 • k návrhu na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy,
 • k správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach podľa vyhlášky MŠ SR č.9/2006 Z.z.
 • k správe o výsledkoch hospodárenia školy,
 • ku koncepčnému zámeru rozvoja školy, rozpracovanému najmenej na dva roky a každoročnému vyhodnoteniu koncepcie,
 • k informácii o pedagogicko – organizačnom a materiálno – technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu.

Rada školy Evanjelického lýcea pracuje od svojho ustanovujúceho zasadnutia, ktoré sa konalo 24. novembra 2009.


Členovia Rady Evanjelického lýcea

 • zástupcovia pedagog. zamestnancov: Ivana Jelen, MM.(dočasne pozastavené členstvo), Mgr. Tatiana Horníková (voľby prebehli 13. a 14. 11. 2017), Mgr. Andrej Žitňan, PhD. (dočasný člen – voľby prebehli 11.6.2021)
 • zástupca nepedagogických zamestnancov: Ing. Ľudmila Budajová
 • zástupca žiakov: Tomáš Šipoš (IV.A) – voľby prebehli 16.6.2021
 • zástupcovia rodičov: Mgr. Hana Dojčanová – IV.B, Ing. Zuzana Rovňáková – II.C (voľby prebehli 13. a 14. 11. 2017), JUDr. Andrea Kontrová – III.A
 • zástupcovia zriaďovateľa: PaedDr. Vladimír Daniš, Mgr. Ján Kolesár, Mgr. Martin Šefranko, Mgr. Radomír Vařák

Rada rodičov

Pri Evanjelickom lýceu vzniklo Občianske združenie “Lýceum”, ktoré prispieva k zlepšeniu materiálnych podmienok vo výchovno – vzdelávacom procese, podporuje mimoškolské aktivity   a prezentácie  študentov bilingválneho programu Evanjelického Lýcea, rozvíja spoluprácu s vedením školy a pedagogickými a nepedagogickými pracovníkmi.

OZ Lýceum sídli na  Vranovskej 2, Bratislava, 851 02 a riadi sa platnými stanovami.

Rada rodičov je  zložená zo zástupcov rodičov, ktorých si volia a delegujú rodičia z každej triedy.

V školskom roku 2019/2020 pracuje Rada rodičov pri OZ “Lýceum” v nasledovnom zložení:

I.A Mgr. Jana  Blaňárová

I.B Mgr. Petra Fornayová

I.C Ing. Zuzana Rovňáková

II.A Alena Bokrošová

II.B Jana Královičová

II.C Mgr. Silvia Fáberová

III.A Ing. Andrea Michalcová

III.B Mgr. Hana Dojčanová

III.C Mgr. Marta Baisová

IV.A Mgr. Zuzana Tesárová

IV.B Ing. Ľubica Hrušovská

IV.C Zora Drajnová

V.A Mgr. Lucia Imbondová

V.B Ing. Štefánia Černoková

Predsedkyňa Rady rodičov pri OZ Lýceum  – RNDr. Gabriela Gavurníková, CSc.

Kontakt: gabriela.gavurnikova@uniba.sk

© 2021: Evanjelické lýceum v Bratislave | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Problémy so stránkou? Napíšte správcovi.