Maturitné skúšky


Termíny pre školský rok 2020/2021

Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR bola externá a interná forma maturitnej skúšky zrušená. Výsledky ústnej maturity budú aritmetickým priemerom známok z daného predmetu a príbuzných predmetov za celé štúdium.

Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v školskom roku 2020/2021 v predmetoch:

 • slovenský jazyk a literatúra dňa 16. marca 2021 (utorok),
 • anglický a nemecký jazyk dňa 17. marca 2021 (streda),
 • matematika dňa 18. marca 2021 (štvrtok)
 • písomná skúška internej časti pre predmety, z ktorých žiak maturuje bilingválne  – 22. apríl 2021. 

Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v školskom roku 2020/2021 v dňoch 8. – 13. apríla 2021  v závislosti od počtu žiakov prihlásených na náhradný termín.

Termín ústnej formy internej časti bude určený odborom školstva jeden týždeň od 17. mája 2021 do 28. mája 2021. Predpokladáme, že Evanjelické lýceum maturuje v 1. termíne, teda od 17. mája do 21. mája 2021.


Základné informácie

 • Žiak môže konať maturitnú skúšku iba z vyučovacích predmetov (okrem výchovných vyučovacích predmetov), ktoré sú uvedené v učebnom pláne školy a v ktorých sa vzdelával.
 • Externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky zabezpečuje NÚCEM. Externú časť tvorí jednotný písomný test, ktorý píšu všetci žiaci v rovnakom čase na celom území SR.
 • Maturitná skúška z predmetov slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk má externú časť, písomnú formu internej časti a ústnu formu internej časti.
 • Maturitná skúška z matematiky sa skladá z externej časti a ústnej formy internej časti.
 • Ostatné predmety majú len ústnu časť maturitnej skúšky.
 • Maturitná skúška zo všetkých maturitných predmetov, okrem cudzích jazykov, sa vykoná na jednej úrovni.
 • Žiak bilingválneho gymnázia vykoná MS z druhého vyučovacieho jazyka na úrovni C1 podľa Spoločenského európskeho referenčného rámca pre jazyky, pričom vykoná všetky časti MS.
 • Maturitná skúška z druhého cudzieho jazyka (nemecký jazyk) sa vykonáva na úrovni B1 alebo B2 jazykovej náročnosti vyplývajúcej zo Spoločného európskeho referenčného rámca.
 • Žiaci bilingválneho gymnázia si môžu ďalší cudzí jazyk voliť ako ďalší voliteľný predmet (štvrtý) alebo ako dobrovoľný predmet.
 • Žiak vykoná maturitnú skúšku v jazyku, v ktorom sa predmet vyučoval. Ak sa v bilingválnom vzdelávaní vyučuje predmet súčasne v dvoch vyučovacích jazykoch, žiak vykoná maturitnú skúšku v jazyku v súlade so školským vzdelávacím programom.
 • Žiak môže dobrovoľne konať maturitnú skúšku najviac z dvoch predmetov.
 • Žiak so zdravotným znevýhodnením, napríklad s vývinovými poruchami učenia, môže maturovať podľa upravených podmienok na základe žiadosti podanej riaditeľovi školy spolu s prihláškou. Odborný posudok pre žiaka s vývinovými poruchami učenia má najviac dvojročnú platnosť.

Voľba predmetov

Piaty ročník anglického bilingválneho gymnázia

Predmety maturitnej skúšky pre žiakov gymnázií s dvoma vyučovacími jazykmi s päťročným štúdiom

 • Slovenský jazyk a literatúra (prvý predmet).
 • Druhý vyučovací jazyk (druhý predmet) – ANJ -C1
 • Voliteľný predmet (tretí predmet) zo skupiny prírodovedných, spoločenskovedných alebo ostatných predmetov (teda nie cudzích jazykov), v ktorom mal žiak súčet týždenných hodinových dotácií počas štúdia najmenej šesť. Do tohto súčtu možno započítať aj hodinovú dotáciu zo seminára alebo cvičenia rovnakého zamerania.
 • Ďalší voliteľný predmet (štvrtý predmet) si môžu žiaci zvoliť akýkoľvek vyučovací predmet, pričom tu nie je predpísaná hodinová dotácia.

Kritériá na hodnotenie MS

 • Žiak úspešne vykonal maturitnú skúšku, ak úspešne vykonal maturitnú skúšku zo všetkých predmetov.
 • Ak žiak neuspel z dobrovoľného predmetu, nemá to vplyv na úspešné vykonanie maturitnej skúšky a výsledok sa ani neuvádza na maturitnom vysvedčení.
 • Ak má maturitná skúška viac častí, hodnotí sa každá časť osobitne.
 • Žiak môže vykonať ústnu formu internej časti maturitnej skúšky bez ohľadu na výsledok externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky.
 • Výsledky EČ a PFIČ MS oznámi žiakom riaditeľ školy najneskôr 10 dní pred termínom ÚFIČ MS.
 • Žiak alebo jeho zákonný zástupca môžu požiadať riaditeľa školy o nahliadnutie do písomných prác a porovnať ich s kľúčom správnych odpovedí a pravidlami na hodnotenie do piatich dní odo dňa, keď sa o výsledku dozvedeli. Písomné námietky voči hodnoteniu PFIČ MS môžu podať Štátnej školskej inšpekcii prostredníctvom riaditeľa školy do ôsmich dní odo dňa, keď sa dozvedeli výsledok.
 • Ak sa hodnotenie ÚFIČ MS výrazne odlišuje od dosiahnutých výsledkov žiaka počas štúdia, pri výslednej známke sa prihliada na stupne prospechu z tohto predmetu počas štúdia.
 • Žiak alebo jeho zákonný zástupca môžu podať Štátnej školskej inšpekcii písomné námietky voči hodnoteniu ÚFIČ MS prostredníctvom riaditeľa školy do ôsmich dní od vykonania skúšky.

 

Žiak úspešne vykonal maturitnú skúšku:

 • z predmetov, ktoré majú externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti, ak hodnotenie z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky (SJL, ANJ): – nie je horšie ako stupeň prospechu 3 – dobrý a v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov alebov externej časti získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov, alebo
  – je stupeň prospechu 4 – dostatočný a v písomnej forme internej časti získa viac ako 25% z celkového počtu bodov a súčasne v externej časti získa viac ako 33% z celkového počtu bodov.
 • z predmetu, ktorý má externú časť maturitnej skúšky a nemá písomnú formu internej časti, ak hodnotenie z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky (MAT):- nie je horšie ako stupeň prospechu 3 – dobrý a v externej časti maturitnej skúšky získa viac ako 25% z celkového počtu bodov, alebo- je stupeň prospechu 4 – dostatočný a v externej časti získa viac ako 33% z celkového počtu bodov.
 •  z ostatných predmetov, ktoré nemajú externú časť ani písomnú formu internej časti, ak hodnotenie z každej formy internej časti nebude horšie ako 4 – dostatočný.

 

 •  Ak žiak neúspešne vykoná MS z predmetu, po skončení ÚFIČ MS požiada ŠMK (školská maturitná komisia) o možnosť konať opravnú z neúspešne vykonaných častí alebo foriem MS z tohto predmetu.
 • Ak chce žiak vykonať opravnú skúšku v septembri nasledujúceho školského roka, prihlási sa riaditeľovi školy do 30. júna školského roka.
 • Ak ani po opravnej skúške v septembri žiak nespĺňa podmienky na úspešné vykonanie MS z predmetu, prihlási sa riaditeľovi školy do 30. septembra na opravnú skúšku z tých častí MS (EČ, PFIČ, ÚFIČ ), z ktorých nespĺňa požiadavku na úspešné vykonanie MS. Ďalšiu opravnú skúšku z ÚFIČ MS žiak vykoná v opravnom termíne ÚFIČ MS (február nasledujúceho školského roka), opravnú skúšku z EČ a PFIČ MS v čase riadneho termínu EČ a PFIČ MS nasledujúceho školského roka.
© 2021: Evanjelické lýceum v Bratislave | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Problémy so stránkou? Napíšte správcovi.