Maturitné skúšky


Termíny pre školský rok 2021/2022

Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v školskom roku 2021/2022 v predmetoch:

 • slovenský jazyk a literatúra dňa 15. marca 2022
 • anglický a nemecký jazyk dňa 16. marca 2022
 • matematika dňa 17. marca 2022
 • písomná skúška internej časti pre predmety, z ktorých žiak maturuje bilingválne  – termín bude oznámený neskôr.
 • Termíny internej časti MS, okrem PFIČ MS, určia jednotlivým stredným školám vo svojej pôsobnosti príslušné OŠ OÚ v čase od 23. mája 2022 do 10. júna 2022.

Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční v termíne 5. – 8. apríl 2022.

Opravný termín EČ a PFIČ MS pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční v termíne 5. – 8. septembra 2022. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 2. augusta 2022.

Viac informácií nájdete na internetovej stránke NÚCEMu.


Základné informácie

 • Žiak môže konať maturitnú skúšku iba z vyučovacích predmetov (okrem výchovných vyučovacích predmetov), ktoré sú uvedené v učebnom pláne školy a v ktorých sa vzdelával.
 • Externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky zabezpečuje NÚCEM. Externú časť tvorí jednotný písomný test, ktorý píšu všetci žiaci v rovnakom čase na celom území SR.
 • Maturitná skúška z predmetov slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk má externú časť, písomnú formu internej časti a ústnu formu internej časti.
 • Maturitná skúška z matematiky sa skladá z externej časti a ústnej formy internej časti.
 • Ostatné predmety majú len ústnu časť maturitnej skúšky.
 • Maturitná skúška zo všetkých maturitných predmetov, okrem cudzích jazykov, sa vykoná na jednej úrovni.
 • Žiak bilingválneho gymnázia vykoná MS z druhého vyučovacieho jazyka na úrovni C1 podľa Spoločenského európskeho referenčného rámca pre jazyky, pričom vykoná všetky časti MS.
 • Maturitná skúška z druhého cudzieho jazyka (nemecký jazyk) sa vykonáva na úrovni B1 alebo B2 jazykovej náročnosti vyplývajúcej zo Spoločného európskeho referenčného rámca.
 • Žiaci bilingválneho gymnázia si môžu ďalší cudzí jazyk voliť ako ďalší voliteľný predmet (štvrtý) alebo ako dobrovoľný predmet.
 • Žiak vykoná maturitnú skúšku v jazyku, v ktorom sa predmet vyučoval. Ak sa v bilingválnom vzdelávaní vyučuje predmet súčasne v dvoch vyučovacích jazykoch, žiak vykoná maturitnú skúšku v jazyku v súlade so školským vzdelávacím programom.
 • Žiak môže dobrovoľne konať maturitnú skúšku najviac z dvoch predmetov.
 • Žiak so zdravotným znevýhodnením, napríklad s vývinovými poruchami učenia, môže maturovať podľa upravených podmienok na základe žiadosti podanej riaditeľovi školy spolu s prihláškou. Odborný posudok pre žiaka s vývinovými poruchami učenia má najviac dvojročnú platnosť.

Voľba predmetov

Piaty ročník anglického bilingválneho gymnázia

Predmety maturitnej skúšky pre žiakov gymnázií s dvoma vyučovacími jazykmi s päťročným štúdiom

 • Slovenský jazyk a literatúra (prvý predmet).
 • Druhý vyučovací jazyk (druhý predmet) – ANJ -C1
 • Voliteľný predmet (tretí predmet) zo skupiny prírodovedných, spoločenskovedných alebo ostatných predmetov (teda nie cudzích jazykov), v ktorom mal žiak súčet týždenných hodinových dotácií počas štúdia najmenej šesť. Do tohto súčtu možno započítať aj hodinovú dotáciu zo seminára alebo cvičenia rovnakého zamerania.
 • Ďalší voliteľný predmet (štvrtý predmet) si môžu žiaci zvoliť akýkoľvek vyučovací predmet, pričom tu nie je predpísaná hodinová dotácia.

Kritériá na hodnotenie MS

 • Žiak úspešne vykonal maturitnú skúšku, ak úspešne vykonal maturitnú skúšku zo všetkých predmetov.
 • Ak žiak neuspel z dobrovoľného predmetu, nemá to vplyv na úspešné vykonanie maturitnej skúšky a výsledok sa ani neuvádza na maturitnom vysvedčení.
 • Ak má maturitná skúška viac častí, hodnotí sa každá časť osobitne.
 • Žiak môže vykonať ústnu formu internej časti maturitnej skúšky bez ohľadu na výsledok externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky.
 • Výsledky EČ a PFIČ MS oznámi žiakom riaditeľ školy najneskôr 10 dní pred termínom ÚFIČ MS.
 • Žiak alebo jeho zákonný zástupca môžu požiadať riaditeľa školy o nahliadnutie do písomných prác a porovnať ich s kľúčom správnych odpovedí a pravidlami na hodnotenie do piatich dní odo dňa, keď sa o výsledku dozvedeli. Písomné námietky voči hodnoteniu PFIČ MS môžu podať Štátnej školskej inšpekcii prostredníctvom riaditeľa školy do ôsmich dní odo dňa, keď sa dozvedeli výsledok.
 • Ak sa hodnotenie ÚFIČ MS výrazne odlišuje od dosiahnutých výsledkov žiaka počas štúdia, pri výslednej známke sa prihliada na stupne prospechu z tohto predmetu počas štúdia.
 • Žiak alebo jeho zákonný zástupca môžu podať Štátnej školskej inšpekcii písomné námietky voči hodnoteniu ÚFIČ MS prostredníctvom riaditeľa školy do ôsmich dní od vykonania skúšky.

 

Žiak úspešne vykonal maturitnú skúšku:

 • z predmetov, ktoré majú externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti, ak hodnotenie z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky (SJL, ANJ): – nie je horšie ako stupeň prospechu 3 – dobrý a v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov alebov externej časti získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov, alebo
  – je stupeň prospechu 4 – dostatočný a v písomnej forme internej časti získa viac ako 25% z celkového počtu bodov a súčasne v externej časti získa viac ako 33% z celkového počtu bodov.
 • z predmetu, ktorý má externú časť maturitnej skúšky a nemá písomnú formu internej časti, ak hodnotenie z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky (MAT):- nie je horšie ako stupeň prospechu 3 – dobrý a v externej časti maturitnej skúšky získa viac ako 25% z celkového počtu bodov, alebo- je stupeň prospechu 4 – dostatočný a v externej časti získa viac ako 33% z celkového počtu bodov.
 •  z ostatných predmetov, ktoré nemajú externú časť ani písomnú formu internej časti, ak hodnotenie z každej formy internej časti nebude horšie ako 4 – dostatočný.

 

 •  Ak žiak neúspešne vykoná MS z predmetu, po skončení ÚFIČ MS požiada ŠMK (školská maturitná komisia) o možnosť konať opravnú z neúspešne vykonaných častí alebo foriem MS z tohto predmetu.
 • Ak chce žiak vykonať opravnú skúšku v septembri nasledujúceho školského roka, prihlási sa riaditeľovi školy do 30. júna školského roka.
 • Ak ani po opravnej skúške v septembri žiak nespĺňa podmienky na úspešné vykonanie MS z predmetu, prihlási sa riaditeľovi školy do 30. septembra na opravnú skúšku z tých častí MS (EČ, PFIČ, ÚFIČ ), z ktorých nespĺňa požiadavku na úspešné vykonanie MS. Ďalšiu opravnú skúšku z ÚFIČ MS žiak vykoná v opravnom termíne ÚFIČ MS (február nasledujúceho školského roka), opravnú skúšku z EČ a PFIČ MS v čase riadneho termínu EČ a PFIČ MS nasledujúceho školského roka.
© 2021: Evanjelické lýceum v Bratislave | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Problémy so stránkou? Napíšte správcovi.