Prijímacie konanie na bilingválne štúdium

Kritériá prijímacieho konania na do 5 – ročného bilingválneho programu Evanjelického lýcea pre školský rok 2020/20211. ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV

Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka (resp. v prípade žiakov, ktorí sú v 8. ročníku, z koncoročnej klasifikácie zo 7. ročníka a z polročnej klasifikácie z 8. ročníka) okrem známky 5 – nedostatočný nasledovne:

1.1 Dva povinné predmety:

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov = 5.(4-x).(4-x), kde x je známka.

Maximum možných bodov je 90 x 2.

 • Slovenský jazyk a literatúra
 • Matematika

1.2 Profilové predmety:

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov = 3.(4-x).(4-x), kde x je známka.

Maximum možných bodov je 54 x 2.

Stredná škola si určí maximálne 3 profilové predmety, ktoré zohľadňujú zameranie strednej školy.

 • prvý profilový predmet: anglický jazyk
 • druhý profilový predmet: druhý cudzí jazyk

1.3 Doplnkové predmety:

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov = 2.(4-x).(4-x), kde x je známka.

Maximum možných bodov je 90 x 2.

Stredná škola si určí maximálne 5 doplnkových predmetov.

 • prvý doplnkový predmet:              fyzika
 • druhý doplnkový predmet:            chémia
 • tretí doplnkový predmet:              biológia
 • štvrtý doplnkový predmet:            geografia
 • piaty doplnkový predmet:             dejepis

2. PROSPECH

Ak žiak dosiahol v 8., 7. alebo 6. ročníku (resp. v 7., 6. alebo 5. ročníku pre žiaka, v 8. ročníku) stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok, v ktorom toto hodnotenie dosiahol.

Maximum možných bodov je 15.


3. ĎALŠIE KRITÉRIÁ

Do celkového súčtu budú pridelené body za každé kritérium samostatne z intervalu <0;100> bodov.

Miesto /
bodovanie
Medziná-
rodné kolo
Slovenské
kolo
Krajské
kolo
Okresné
kolo
1 60 40 20 13
2 55 35 18 10
3 50 30 16 7
Úspešný
riešiteľ
do 5. miesta
45 25 14 5

 

3.1 Predmetová olympiáda

Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. mieste až 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. resp. 7. ročníku alebo 9., resp. 8. ročníku v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG alebo technickej olympiáde, biblickej olympiáde, v súťaži iBobor a Pytagoriáde –  podľa tabuľky v bode 3.

V prípade celoslovenskej súťaže iBobor budú zohľadnené percentily nasledovne. 1. miesto = percentil 100 – 98, 2. miesto – percentil 97 – 95, 3. miesto – percentil 94 – 92, 4. a 5. miesto percentil 91 – 89.

3.2 Športová súťaž alebo športová výkonnosť

Športová súťaž alebo športová výkonnosť sa započítava do celkového hodnotenia podľa profilácie strednej školy – započítavajú sa všetky individuálne športy – podľa tabuľky v bode 3.

3.3 Umelecký výkon

Umelecký výkon sa započítava do celkového hodnotenia podľa profilácie strednej školy – započítava sa súťaž Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky Maťko, Duchovná pieseň, Slávik Slovenska a umiestnenia jednotlivcov v súťažiach ZUŠ – podľa tabuľky v bode 3.

3.4 Celonárodné a medzinárodné umiestnenia

Celonárodné a medzinárodné umiestnenia žiaka sa započítavajú do celkového hodnotenia podľa profilácie strednej školy – podľa tabuľky v bode 3.

3.5 Jedno vlastné kritérium strednej školy

Jedno vlastné kritérium strednej školy sa započítava do celkového hodnotenia podľa profilácie strednej školy – body stanovené zriaďovateľom školy za konfirmáciu, prípadne prebiehajúcu konfirmačnú prípravu – 20 bodov.


4. V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá:

a/ Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť,

b/ získal väčší počet bodov za bod č. 3 Ďalšie kritéria,

c/ dosiahol väčší počet z určeného profilového predmetu školy – ANJ

Vstupné údaje: vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu, prípadne vysvedčenie žiaka, diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka, prípadne potvrdenie o konfirmácii.

V Bratislave, 6. mája 2020

Ing,. Edita Prostredníková

riaditeľka Evanjelického lýceaPodmienky prijímacieho konania do bilingválnej sekcie s vyučovacími jazykmi slovenským a anglickým platné pre školský rok 2020/2021

 

 

 

 

 


V súlade so zákonom č. 245 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 62 odst. 3 a § 66 z 22. mája 2008 a podľa pokynov zriaďovateľa určujem podmienky prijatia na štúdium na Evanjelickom lýceu v Bratislave nasledovným spôsobom:

Na štúdium sa môžu hlásiť žiaci 8. a 9. ročníka základnej školy, alebo tercie, kvarty a kvinty osemročného gymnázia. V školskom roku 2020/2021 sa zriadia na Evanjelickom lýceu v Bratislave 3 triedy s vyučovacími jazykmi slovenským a anglickým s celkovým počtom 90 študentov. Prijímacie pohovory je povinný vykonať každý uchádzač, ktorý má riadne zaregistrovanú prihlášku v zmysle § 63 zákona č. 245/2008 Z. z. O výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prihláška na štúdium musí byť doručená na sekretariát riaditeľa školy do 13. marca 2020. Prihláška môže obsahovať nasledujúce prílohy: kópie diplomov a ocenení, kópiu krstného listu, kópiu potvrdenia o konfirmácii, žiadosť o úpravu podmienok zohľadnením zdravotného znevýhodnenia, prípadne vývinových porúch učenia.


Termín prijímacích skúšok – 8. apríla 2020 (na základe rozhodnutia Okresného úradu BA)

Termín a spôsob konania prijímacích pohovorov bude určený po vyjadrení ministra školstva.

Vzhľadom na vzniknutú situáciu v súvislosti s koronavírusom, sa prijímacie pohovory nebudú konať ani v jednom z posunutých termínov. Zmenené kritériá prijímacieho konania budú po vydaní stanoviska Ministerstva školstva zverejnené do 28. 4. 2020. O termíne a spôsobe konania prijímacích pohovorov budú všetci uchádzači o bilingválne štúdium na Evanjelickom lýceu včas informovaní na stránke školy, ale aj jednotlivo mailom.

 • 8:00 – 8:45 – písomný test zo slovenského jazyka a literatúry
 • 8:55 – 9:40 – písomný test z matematiky
 • 10:00 – 10:30 – písomný test z anglického jazyka
 • 10:40 – 11:10 – písomný test z evanjelického a. v. náboženstva

Každý uchádzač, ktorý bude mať riadne zaregistrovanú prihlášku na Evanjelickom lýceu, bude pozvaný na prijímacie skúšky pozvánkou, zaslanou najneskôr päť dní pred konaním prijímacích skúšok.


Obsah prijímacích skúšok

Slovenský jazyk a literatúra – podľa štátneho vzdelávacieho programu pre 2. stupeň základnej školy ISCED 2.

 • slovenský jazyk:
  • pravopis a čítanie s porozumením;
  • hláskoslovie: rozdelenie hlások, spodobovanie;
  • prozodické vlastnosti reči;
  • významová rovina: spôsoby obohacovania slovnej zásoby, tvorenie slov, slovná zásoba a jej členenie, frazeologizmy, združené pomenovania;
  • tvaroslovie: ohybné a neohybné slovné druhy a ich využitie, určovanie gramatických kategórií;
  • vetná skladba: veta, jednoduchá veta, súvetie jednoduché a zložené, slovosled, vety podľa obsahu, základné vetné členy, rozvíjacie vetné členy, prisudzovací vetný sklad, vety podľa členitosti, interpunkcia.
 • sloh:
  • súkromná a oficiálna komunikácia, slohové postupy a slohové útvary, jazykové štýly
 • literatúra:
  • literárne druhy – lyrika, epika, dráma, literárne formy – poézia, próza, dráma;
  • literárne žánre – bájka, balada, báj, mýtus, legenda, aforizmus, anekdota, western, dobrodružná literatúra, detektívna literatúra, robinsonáda, dievčenský román, denník, literatúra faktu, poviedka, román, vedecko-fantastická literatúra, populárno-vedecká literatúra, paródia;
  • básnické figúry a trópy – epiteton, metafora, metonymia, zdrobneniny, básnické prirovnanie, básnická otázka, personifikácia, alegória;
  • sylabický veršový systém, voľný verš, rým;
  • druhy lyriky; vonkajšia a vnútorná kompozícia diela, motív, téma;
  • ľudová slovesnosť – rozprávka, povesť, pieseň, príslovia, porekadlá, hádanky, dramatické umenie

Matematika – podľa štátneho vzdelávacieho programu pre 2. stupeň základnej školy ISCED 2. Prijímaciu skúšku z matematiky vykoná žiak bez použitia kalkulačky, či mobilu.

 • aritmetika – prirodzené čísla, deliteľnosť prirodzených čísel, desatinné čísla, zlomky, racionálne čísla, priama a nepriama úmernosť, pomer, mocnina, druhá odmocnina, premeny jednotiek;
 • algebra – úprava celistvých algebraických výrazov, lineárne rovnice, lineárne nerovnice, slovné úlohy;
 • geometria – uhol a jeho veľkosť, operácie s uhlami, stredová a osová súmernosť, trojuholníky, rovnobežníky, lichobežníky, obsah a obvod trojuholníkov, rovnobežníkov a lichobežníkov, Pytagorova veta, kružnica, kruh, obvod kružnice, obsah kruhu, objem a povrch geometrických telies (len kocka a kváder), zhodnosť rovinných útvarov (len v súvislosti s trojuholníkom);
 • kombinatorika;
 • pravdepodobnosť;
 • štatistika.

Anglický jazyk – požadovaná úroveň vedomostí zodpovedá učivu 8. ročníka ZŠ na úrovni A2 Európskeho referenčného rámca jazykov. Obsah je stanovený podľa štátneho vzdelávacieho programu pre 2. stupeň základnej školy ISCED 2.

 • podstatné mená – počítateľné a nepočítateľné, pravidelné a nepravidelné množné číslo;
 • prídavné mená – stupňovanie prídavných mien;
 • zámená – osobné, privlastňovacie, ukazovacie, neurčité, opytovacie, zvratné, predmetové;
 • slovesá – gramatické časy – prítomný jednoduchý a priebehový, predprítomný, minulý jednoduchý a priebehový, predminulý, budúci;
 • slovesá – pomocné a plnovýznamové, pravidelné a nepravidelné, modálne – can, may, must, mustn’t, needn’t;
 • trpný rod;
 • číslovky – základné a radové;
 • predložky – základné;
 • podmienkové vety 1. a 2.;
 • čítanie textu s porozumením, odpovede vo forme „true/false“.

Náboženstvo – podľa učebných osnov ISCED 2 pre vyučovanie evanjelického náboženstva vydaných MŠVVaŠ SR v zmysle § 9 ods. 3) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov platných od 1. 9. 2008.

 • Základné znalosti Biblie a znalosti z konfirmačnej príručky ECAV „Verím a sľubujem“ autora M. Hvožďaru.

Dĺžka písomnej skúšky

 • skúška zo slovenského jazyka a matematiky trvá 45 minút,
 • skúška z anglického jazyka a evanjelického náboženstva trvá 30 minút.

Podmienky na prijatie

Do prvého ročníka absolvovaním prijímacej / prestupovej skúšky môže byť prijatý uchádzač, ktorý spĺňa tieto podmienky:

 1. získal primárne vzdelanie podľa § 16 ods.3 písm a), úspešne ukončil ôsmy ročník vzdelávacieho programu základnej školy a splnil podmienky prijímacieho konania
 2. získal primárne vzdelanie podľa § 16 ods.3 písm a), úspešne ukončil tretí ročník 8-ročného vzdelávacieho programu strednej školy a splnil podmienky prijímacieho konania
 3. získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods.3 písm. b) a splnil podmienky prijímacieho konania.


Do celkového hodnotenia sa započítava:

 1. prospech zo základnej školy z vybraných predmetov (slovenský jazyk, prvý cudzí jazyk, matematika, fyzika, chémia, biológia, geografia, dejepis), ktorý bude tvoriť maximálne 50 získaných bodov:
  • 7. ročník – 2. polrok, 8. ročník – 1. polrok, resp.
  • 8. ročník – 2. polrok, 9. ročník – 1. polrok, resp.
  • sekunda – 2. polrok, tercia – 1. polrok, resp.
  • tercia – 2. polrok, kvarta – 1. polrok, resp.
  • kvarta – 2. polrok, kvinta – 1. polrok
  Priemer do vrátane bodovanie
  1,00 50
  1,01 – 1,10 45
  1,11 – 1,20 40
  1,21 – 1,30 35
  1,31 – 1,40 30

  atď. za každú desatinu sa znižuje počet získaných bodov o 10 a po nule pokračuje zápornými číslami.

 2. známka zo správania za každé obdobie:
  • 7. ročník – 2. polrok, 8. ročník – 1. polrok, resp.
  • 8. ročník – 2. polrok, 9. ročník – 1. polrok, resp.
  • sekunda – 2. polrok, tercia – 1. polrok, resp.
  • tercia – 2. polrok, kvarta – 1. polrok, resp.
  • kvarta – 2. polrok, kvinta – 1. polrok.

  Každá znížená známka zo správania na stupeň 2 znamená mínus 20 bodov, každá znížená známka zo správania na stupeň 3 znamená mínus 50 bodov.

 3. do celkového hodnotenia sa započítavajú aj body za dosiahnuté výsledky v nasledovných súťažiach počas štúdia v 6. – 8. ročníku , resp. 7. – 9. ročníku ZŠ alebo prímy – tercie, resp. sekundy – kvarty osemročného gymnázia – maximálne do výšky 50 bodov:
  • olympiáda: biblická, biologická, dejepisná, fyzikálna, geografická, chemická, matematická, technická, logická;
  • olympiáda v anglickom jazyku, nemeckom jazyku, zo slovenského jazyka a literatúry;
  • súťaže: Pytagoriáda, MAKS, Klokan, Taktik, iBobor, Európa v škole;
  • súťaže v prednese: „Slovom o Tvojej láske …“, „A Slovo bolo u Boha“, súťaž výtvarná a literárno-dramatická „Dielo Tvojich rúk“;
  • súťaže: Slovensko – krajina v srdci Európy, Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom, Pátranie po predkoch, Hviezdoslavov Kubín, Hviezdička – interpretácia pôvodných detských piesní, Návraty poézie o cenu Andreja Sládkoviča,  Slávik Slovenska, Duchovná pieseň, Literárny Kežmarok, Šaliansky Maťko;
  • individuálne športy (gymnastika, plávanie, vodné športy, lyžovanie, bedminton, tenis, stolný tenis, šach, atletika)
  • individuálne umiestnenia v hudobných a výtvarných súťažiach uznaných Ministerstvom školstva SR alebo ECAV
  Miesto / bodovanie Slovenské kolo Krajské kolo Okresné kolo
  1 20 15 9
  2 18 13 7
  3 16 11 4
  Úspešný riešiteľ do 10. miesta 7 3 1

  Započítavajú sa body za najvyššie umiestnenie v jednom roku zo súťaže z každého predmetu. Kópie dokladov o umiestnení treba doručiť najneskôr do 25. 3. 2020 do 7.55 hod. na riaditeľstvo Evanjelického lýcea. Dodatočne doručené doklady nebudú brané do úvahy. Výsledky z iných súťaží sa nebudú brať do úvahy.

 4. Na základe odporúčania Dištriktuálneho presbyterstva ZD ECAV zo dňa 27. 1. 2010 sa do celkového hodnotenia započítava aj absolvovanie konfirmácie, alebo prebiehajúca konfirmačná príprava, za ktoré uchádzač získa 20 bodov.

Prijatí uchádzači

Prijatí uchádzači sú povinní riadiť sa Školským poriadkom Evanjelického lýcea a dodržiavať ustanovenia zriaďovateľa. Pri nástupe do školy v septembri sú povinní prijatí uchádzači predložiť vysvedčenie o úspešnom absolvovaní 8. resp. 9. ročníka ZŠ alebo tercie, kvarty resp. kvinty osemročného gymnázia bez zníženej známky zo správania.


Kritériá úspešného vykonania prijímacích skúšok

Na úspešné vykonanie prijímacích skúšok je nutné získať zo slovenského jazyka, matematiky a anglického jazyka minimálne 40 bodov z maximálneho počtu 100 bodov, z evanjelického náboženstva minimálne 20 bodov z maximálneho počtu 100 a umiestniť sa medzi 90-mi najúspešnejšími uchádzačmi v zmysle uvedených podmienok na prijatie.

O prijatí uchádzača na štúdium rozhoduje výsledný počet bodov, získaných

 • v prijímacích pohovoroch,
 • body za vysvedčenia,
 • body za súťaže a
 • body stanovené zriaďovateľom.

V prípade rovnakého počtu výsledných bodov budú postupne uplatnené nasledovné kritériá:

 1. podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 22. 5. 2008, Piata časť – prijímanie na výchovu a vzdelávanie § 67 ods.3 bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť.
 2. ďalej bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý
  1. dosiahol vyšší počet bodov z náboženstva,
  2. potom s vyšším počtom bodov zo slovenského jazyka.

Výsledky prijímacích pohovorov pre riadny termín budú spracované počítačom a zverejnené pod kódom na vstupnej bráne Evanjelického lýcea a na webstránke Evanjelického lýcea www.evlyceum.sk najneskôr 1. apríla 2020 do 17,00 hod.

Neúspešné vykonanie prijímacích skúšok – uchádzač, ktorý nesplní limit 40, resp. 20 bodov zo stanoveného predmetu, alebo sa neumiestni medzi 90-mi najúspešnejšími v zmysle podmienok na prijatie, nie je prijatý.

Neúčasť na prijímacích skúškach z vážnych dôvodov (ochorenie – doklad od lekára nesmie byť starší ako 3 dni) treba ospravedlniť najneskôr do 7,55 hod. 25. marca 2020 na sekretariáte riaditeľa školy. O počet neprítomných – riadne ospravedlnených uchádzačov, bude znížený počet prijatých žiakov. Po vykonaní prijímacích skúšok v náhradnom termíne sa tieto výsledky zaradia medzi výsledky vykonané študentmi v riadnom termíne a z takto vytvoreného poradia bude prijatý potrebný počet najúspešnejších uchádzačov v súlade so stanovenými kritériami.

Každý prijatý uchádzač je povinný sa zapísať na štúdium. Podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 22. 5. 2008, Piata časť – prijímanie na výchovu a vzdelávanie § 68 ods. 3, ak sa uchádzač nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium v strednej škole, je neplatné.

Podmienky a termín zápisu budú uvedené v rozhodnutí o prijatí a na webovej stránke Evanjelického lýcea.

Uvedené podmienky boli prerokované pedagogickou radou dňa 9. 12. 2019 a schválené zriaďovateľom 14.1.2020.


Poznámka

Testy z minulého roka sú k vyzdvihnutiu k dispozícii na sekretariáte riaditeľa. Ďalšie informácie môžete získať taktiež na sekretariáte a prípadnú konzultáciu s riaditeľom si treba vopred dohodnúť.

Mail: riaditel@evlyceum.sk, tel. 02 6383 8488, 02 6382 3188, 0911 956 170.

Všetky tieto informácie si môžete stiahnuť aj vo formáte pdf.

© 2020: Evanjelické lýceum v Bratislave | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Problémy so stránkou? Napíšte správcovi.