Prijímacie konanie na bilingválne štúdium – AKTUALIZOVANÉ

Podmienky prijímacieho konania do bilingválnej sekcie s vyučovacími jazykmi slovenským a anglickým platné pre školský rok 2021/2022 – Aktualizované informácie!V  súlade so zákonom č. 245 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 62 odst. 3 a § 66 z 22. mája 2008 a podľa pokynov zriaďovateľa určujem podmienky prijatia na štúdium na Evanjelickom lýceu v Bratislave nasledovným spôsobom:

 

Na štúdium sa môžu hlásiť žiaci 8. a 9. ročníka základnej školy, alebo tercie, kvarty a kvinty osemročného gymnázia. V školskom roku 2021/2022 sa zriadia na Evanjelickom lýceu v Bratislave 3 triedy s vyučovacími jazykmi slovenským a anglickým s celkovým počtom 93 študentov. Prijímacie pohovory je povinný vykonať každý uchádzač, ktorý má riadne zaregistrovanú prihlášku v zmysle § 63 zákona č. 245/2008 Z. z. O výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Prihláška na štúdium musí byť doručená na sekretariát riaditeľa školy do 20. apríla 2021. Prihláška môže obsahovať nasledujúce prílohy: kópie diplomov a ocenení, kópiu krstného listu, kópiu potvrdenia o konfirmácii, žiadosť o úpravu podmienok zohľadnením zdravotného znevýhodnenia, prípadne vývinových porúch učenia.


Aktuálne informácie k prijímacím pohovorom

V súlade s dokumentom vydaným MŠVVaŠ SR „Usmernenie pre riaditeľov stredných škôl k podmienkam pre konanie prijímacích / rozdielových skúšok na stredné školy v roku 2021“, ktoré bolo aktualizované 29. 4. 2021 sa menia preventívne opatrenia týkajúce sa COVID-19ktoré boli zaslané v pozvánke na prijímaciu / rozdielovú skúšku v bode, týkajúcom sa povinnosti preukazovania negatívneho výsledku RT-PCR testu alebo antigénového testu.

V zmysle aktualizovaného dokumentu sa uchádzač pri vstupe do budovy školy, ktorá sa nachádza v červenom okrese (v okrese I. a II. stupňa varovania – teda aj na našej škole) TESTOM NEPREUKAZUJE. Nevyžaduje sa ani negatívny test jedného zákonného zástupcu.

Do budovy, v ktorej sa konajú prijímacie / rozdielové skúšky, môžu vstupovať iba uchádzači o štúdium. Pri vstupe do budovy sa vykoná meranie teploty a dezinfekcia rúk.

 

Ďalšie upresnenie z uvedeného usmernenia:
a)  Ak sa uchádzač nemôže zúčastniť na prijímacej/rozdielovej skúške z dôvodu izolácie v domácom prostredí alebo v karanténe, zákonný zástupca čestným prehlásením oznámi túto skutočnosť riaditeľovi  školy. V tomto čestnom prehlásení uvedie aj termín ukončenia izolácie v domácom prostredí alebo karantény. Po ukončení izolácie v domácom prostredí alebo karantény uchádzač odovzdá riaditeľovi strednej školy v deň konania prijímacej / rozdielovej skúšky potvrdenie o karanténe od príslušného všeobecného lekára pre deti a dorast.

b) Ak sa uchádzač nemôže zúčastniť na prijímacej/rozdielovej skúške v riadnom termíne zo zdravotných dôvodov iných ako je izolácia v domácom prostredí alebo karanténa, je potrebné, aby zákonný zástupca písomne ospravedlnil neúčasť uchádzača najneskôr v deň konania prijímacej / rozdielovej skúšky do 9.00 hod. na riaditeľstve školy a súčasne doručil ospravedlnenie od lekára, nie staršie ako 3 dni. Riaditeľ školy po posúdení dôvodov, pre ktoré
sa uchádzač nemohol zúčastniť prijímacej /rozdielovej skúšky môže žiadosti vyhovieť a určiť náhradný termín. V prípade záujmu o náhradný termín je potrebné spolu s ospravedlnením doručiť žiadosť zákonného zástupcu o možnosť vykonania skúšky v náhradnom  termíne. Ostatné body pokynov uvedených v pozvánke platia a zostávajú bezo zmeny.

 

Vážení rodičia,
je našou snahou, aby sme počas prijímacích/rozdielových skúšok vytvorili pre Vaše deti čo najpokojnejšie prostredie a veríme, že k tomuto snaženiu prispejete aj Vy akceptovaním vyššie spomenutých podmienok.

 

Ing. Edita Prostredníková
poverená riadením Evanjelického lýcea

 

Nižšie pripájame link na FAQ na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: https://www.minedu.sk/data/att/19488.pdf

 

Zároveň Vás prosíme o vyplnenie priloženého Čestného vyhlásenia zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka o bezinfekčnosti, ktoré prosíme predložiť pri vstupe do budovy.

 

V prípade nariadenej karantény dieťaťa v čase prijímacích skúšok prosím vyplňte Čestné prehlásenie rodiča v prípade karantény a obratom ho pošlite najneskôr v deň konania prijímacích skúšok do 10:00 emailom na evlyceum@evlyceum.sk. Ďakujeme. 


Termín prijímacích skúšok

5. alebo 12. mája 2021 (v dvoch rovnocenných termínoch)

 

 • 8:00 – 8:45        – ranný filter žiakov
 • 8:45 –  9:00      – pokyny pre žiakov v triedach
 • 9:00 –  9:45      – písomný test zo slovenského jazyka a literatúry
 • 9:55 – 10:40    – písomný test z matematiky
 • 11:00 –  11:30   – písomný test z anglického jazyka
 • 11:40 – 12:10   – písomný test z evanjelického a. v. náboženstva

 

Každý uchádzač, ktorý bude mať riadne zaregistrovanú prihlášku na Evanjelickom lýceu bude pozvaný na prijímacie skúšky pozvánkou, zaslanou najneskoršie päť dní pred konaním prijímacích skúšok.

 


 Obsah prijímacích skúšok

Slovenský jazyk a literatúra

Podľa štátneho vzdelávacieho programu pre 2. stupeň základnej školy ISCED 2.

slovenský jazyk:

 • pravopis a čítanie s porozumením,
 • hláskoslovie: rozdelenie hlások, spodobovanie,
 • prozodické vlastnosti reči,
 • významová rovina: spôsoby obohacovania slovnej zásoby, tvorenie slov, slovná zásoba a jej členenie, frazeologizmy, združené pomenovania,
 • tvaroslovie: ohybné a neohybné slovné druhy a ich využitie, určovanie gramatických kategórií,
 • vetná skladba: veta, jednoduchá veta, súvetie jednoduché a zložené, slovosled, vety podľa obsahu, základné vetné členy, rozvíjacie vetné členy, prisudzovací vetný sklad, vety podľa členitosti, interpunkcia

sloh:

 • súkromná a oficiálna komunikácia, slohové postupy a slohové útvary, jazykové štýly

literatúra:

 • literárne druhy – lyrika, epika, dráma, literárne formy – poézia, próza, dráma;
 • literárne žánre – bájka, balada, báj, mýtus, legenda, aforizmus, anekdota, western, dobrodružná literatúra, detektívna literatúra, robinsonáda, dievčenský román, denník, literatúra faktu, poviedka, román, vedecko-fantastická literatúra, populárno-vedecká literatúra, paródia,
 • básnické figúry a trópy – epiteton, metafora, metonymia, zdrobneniny, básnické prirovnanie, básnická otázka, personifikácia, alegória,
 • sylabický veršový systém, voľný verš, rým,
 • druhy lyriky; vonkajšia a vnútorná kompozícia diela, motív, téma,
 • ľudová slovesnosť – rozprávka, povesť, pieseň, príslovia, porekadlá, hádanky, dramatické umenie

 

Matematika

Podľa štátneho vzdelávacieho programu pre 2. stupeň základnej školy ISCED 2.

 • aritmetika – prirodzené čísla, deliteľnosť prirodzených čísel, desatinné čísla, zlomky, racionálne čísla, priama a nepriama úmernosť, pomer, mocnina, druhá odmocnina, premeny jednotiek
 • algebra – úprava celistvých algebrických výrazov, lineárne rovnice, lineárne nerovnice, slovné úlohy
 • geometria – uhol a jeho veľkosť, operácie s uhlami, stredová a osová súmernosť, trojuholníky, rovnobežníky, lichobežníky, obsah a obvod trojuholníkov, rovnobežníkov a lichobežníkov,  Pytagorova veta, kružnica, kruh, obvod kružnice, obsah kruhu, objem a povrch geometrických telies (len kocka a kváder), zhodnosť rovinných útvarov (len v súvislosti s trojuholníkom).
 • kombinatorika
 • pravdepodobnosť
 • štatistika

Prijímaciu skúšku z matematiky vykoná žiak bez použitia kalkulačky, či mobilu.

 

Anglický jazyk

Požadovaná úroveň vedomostí zodpovedá učivu 8. ročníka ZŠ na úrovni A2 Európskeho referenčného rámca jazykov. Obsah je stanovený podľa štátneho vzdelávacieho programu pre 2. stupeň základnej školy ISCED 2. 

 • podstatné mená – počítateľné a nepočítateľné, pravidelné a nepravidelné množné číslo,
 • prídavné mená – stupňovanie prídavných mien,
 • zámená – osobné, privlastňovacie, ukazovacie, neurčité, opytovacie, zvratné, predmetové,
 • slovesá – gramatické časy – prítomný jednoduchý a priebehový, predprítomný, minulý jednoduchý a priebehový, predminulý, budúci,
 • slovesá – pomocné a plnovýznamové, pravidelné a nepravidelné, modálne  – can, may, must, mustn´t, needn´t,
 • trpný rod
 • číslovky – základné a radové
 • predložky – základné.
 • podmienkové vety 1. a 2.
 • čítanie textu s porozumením, odpovede vo forme „true / false“ 

 

Náboženstvo

Podľa učebných osnov ISCED 2 pre vyučovanie evanjelického náboženstva vydaných MŠVVaŠ SR v zmysle § 9 ods. 3) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov platných od 1. 9. 2008.

 

 • Základné znalosti Biblie a znalosti z konfirmačnej príručky ECAV „Verím a sľubujem“ autora M. Hvožďaru.

 


Dĺžka písomnej skúšky

Skúška zo slovenského jazyka a matematiky trvá 45 minút, skúška z anglického jazyka a evanjelického náboženstva trvá 30 minút.

 


Podmienky na prijatie

Do prvého ročníka absolvovaním prijímacej / prestupovej skúšky môže byť prijatý uchádzač, ktorý spĺňa tieto podmienky:

 1. získal primárne vzdelanie podľa § 16 ods.3 písm a), úspešne ukončil ôsmy ročník vzdelávacieho programu základnej školy a splnil podmienky prijímacieho konania
 2. získal primárne vzdelanie podľa § 16 ods.3 písm a), úspešne ukončil tretí ročník 8-ročného vzdelávacieho programu strednej školy a splnil podmienky prijímacieho konania
 3. získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods.3 písm. b) a splnil podmienky prijímacieho konania.

 

 


Do celkového hodnotenia sa započítava

 

 1. prospech zo základnej školy z vybraných predmetov (slovenský jazyk, prvý cudzí jazyk, matematika, fyzika, chémia, biológia, geografia, dejepis), ktorý bude tvoriť maximálne 50 získaných bodov:
  1. V prípade klasifikácie známkou všetkých hore uvedených predmetov v šk. roku 2019/2020 a 2020/2021:
   • 7. ročník – 2. polrok, 8. ročník – 1. polrok, resp.
   • 8. ročník – 2. polrok, 9. ročník – 1. polrok, resp.
   • sekunda – 2. polrok, tercia – 1. polrok, resp.
   • tercia – 2. polrok, kvarta – 1. polrok, resp.
   • kvarta – 2. polrok, kvinta – 1. polrok
  2. V prípade slovného hodnotenia na konci školského roka 2019/2020 alebo na konci 1. polroka 2020/2021 sa priemer vypočíta:
   • z predmetov klasifikovaných známkou na konci 1. polroka školského roka 2019/2020
    Priemer do vrátane bodovanie
    1,00 50
    1,01 – 1,10 45
    1,11 – 1,20 40
    1,21 – 1,30 35
    1,31 – 1,40 30

  atď. za každú desatinu sa znižuje počet získaných bodov o 5 a po nule pokračuje zápornými číslami.

 2. známka zo správania za každé obdobie: 7. ročník – 2. polrok, 8. ročník – 1. polrok, resp. 8. ročník – 2. polrok, 9. ročník – 1. polrok, resp. sekunda – 2. polrok, tercia – 1. polrok, resp. tercia – 2. polrok, kvarta – 1. polrok, resp. kvarta – 2. polrok, kvinta – 1. polrok.Každá znížená známka zo správania na stupeň 2 znamená mínus 20 bodov, každá znížená známka zo správania na stupeň 3 znamená mínus 50 bodov.
 3. do celkového hodnotenia sa započítavajú aj body za dosiahnuté výsledky v nasledovných súťažiach počas štúdia v 6. – 8. ročníku, resp. 7. – 9. ročníku ZŠ alebo prímy – tercie, resp. sekundy – kvarty osemročného gymnázia – maximálne do výšky 50 bodov:
  • olympiáda: biblická, biologická, dejepisná, fyzikálna, geografická, chemická, matematická, technická, logická
  • olympiáda v anglickom jazyku, nemeckom jazyku, ruskom jazyku, zo slovenského jazyka a literatúry
  • súťaže: Pytagoriáda, MAKS, Klokan, Taktik, iBobor, Európa v škole
  • súťaže v prednese: „Slovom o Tvojej láske …“, „A Slovo bolo u Boha“, súťaž výtvarná a literárno-dramatická „Dielo Tvojich rúk“
  • súťaže: Slovensko – krajina v srdci Európy, Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom, Pátranie po predkoch, Hviezdoslavov Kubín, Návraty poézie o cenu Andreja Sládkoviča, Hviezdička – interpretácia pôvodných detských piesní, Slávik Slovenska, Duchovná pieseň, Šaliansky Maťko, Literárny Kežmarok
  • individuálne športy (gymnastika, plávanie, vodné športy, lyžovanie, bedminton, tenis, stolný tenis, šach, atletika)
  • individuálne umiestnenia v hudobných a výtvarných súťažiach uznaných Ministerstvom školstva SR alebo ECAV

   

  Miesto / bodovanie Slovenské kolo Krajské kolo Okresné kolo
  1 20 15 9
  2 18 13 7
  3 16 11 4
  Úspešný riešiteľ do 10. miesta 7 3 1

   

  Započítavajú sa body za najvyššie umiestnenie v jednom roku zo súťaže z každého predmetu. Kópie dokladov o umiestnení treba doručiť najneskôr do 5./12. 5. 2021 do 7.55 hod. na riaditeľstvo Evanjelického lýcea. Dodatočne doručené doklady nebudú brané do úvahy. Výsledky z iných súťaží sa nebudú brať do úvahy.

 4. Na základe odporúčania Dištriktuálneho presbyterstva ZD ECAV zo dňa 27. 1. 2010 sa do celkového hodnotenia započítava aj absolvovanie konfirmácie, alebo prebiehajúca konfirmačná príprava, za ktoré uchádzač získa 20 bodov.

 

Prijatí uchádzači sú povinní riadiť sa Školským poriadkom Evanjelického lýcea a dodržiavať ustanovenia zriaďovateľa. Pri nástupe do školy v septembri sú povinní prijatí uchádzači predložiť vysvedčenie o úspešnom absolvovaní 8. resp. 9. ročníka ZŠ alebo tercie, kvarty resp. kvinty osemročného gymnázia bez zníženej známky zo správania.

 


Kritériá úspešného vykonania prijímacích skúšok

Na úspešné vykonanie prijímacích skúšok je nutné získať zo slovenského jazyka, matematiky a anglického jazyka minimálne 40 bodov z maximálneho počtu 100 bodov, z evanjelického náboženstva minimálne 20 bodov z maximálneho počtu 100 bodov a umiestniť sa medzi 93-mi najúspešnejšími uchádzačmi v zmysle uvedených podmienok na prijatie.

 

O prijatí uchádzača na štúdium rozhoduje výsledný počet bodov, získaných

 1. v prijímacích pohovoroch,
 2. body za vysvedčenia,
 3. body za súťaže a
 4. body stanovené zriaďovateľom.

 

V prípade rovnakého počtu výsledných bodov budú postupne uplatnené nasledovné kritériá:

 1. podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 22. 5. 2008, Piata časť̌ – prijímanie na výchovu a vzdelávanie § 67 ods.3 bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť;
 2. Ďalej bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý:
  1. dosiahol vyšší počet bodov z náboženstva,
  2. potom s vyšším počtom bodov zo slovenského jazyka.

 

Výsledky prijímacích pohovorov budú spracované počítačom a zverejnené pod kódom na vstupnej bráne Evanjelického lýcea a webovej stránke školy najneskôr 17. mája 2021 do 17,00 hod.

 

Neúspešné vykonanie prijímacích skúšok – uchádzač, ktorý nesplní limit 40, resp. 20 bodov zo stanoveného predmetu, alebo sa neumiestni medzi 93-mi najúspešnejšími v zmysle podmienok na prijatie, nie je prijatý.

 

Neúčasť na prijímacích skúškach z vážnych dôvodov (ochorenie – doklad od lekára nesmie byť starší ako 3 dni) treba ospravedlniť najneskôr do 7,55 hod. 5./12. mája 20201na sekretariáte riaditeľa školy. O počet neprítomných – riadne ospravedlnených uchádzačov, bude znížený počet prijatých žiakov. Po vykonaní prijímacích skúšok v náhradnom termíne sa tieto výsledky zaradia medzi výsledky vykonané študentmi v riadnom termíne a z takto vytvoreného poradia bude prijatý potrebný počet  najúspešnejších uchádzačov v súlade so stanovenými kritériami.

 


Každý prijatý uchádzač je povinný sa zapísať na štúdium. Podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 22. 5. 2008, Piata časť – prijímanie na výchovu a vzdelávanie § 68 ods. 3, ak sa uchádzač nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium v strednej škole, je neplatné.

 

Termín doručenia potvrdenia o nastúpení alebo nenastúpení žiaka na štúdium na strednej škole je do 25. mája 2021.

 

Uvedené podmienky boli prerokované pedagogickou radou dňa 14. 12. 2020 a schválené zriaďovateľom 28. 12. 2020.

Ing. Edita Prostredníková

riaditeľka Evanjelického lýcea v Bratislave

Poznámka: Testy z minulého roka sú k vyzdvihnutiu k dispozícii na sekretariáte riaditeľa. Ďalšie informácie môžete získať taktiež na sekretariáte a prípadnú konzultáciu s riaditeľom si treba vopred dohodnúť.

mail: riaditel@evlyceum.sk

tel. 02 6383 8488, 02 6382 3188, 0911 956 170

Podmienky prijatia si môžete stiahnuť aj vo formáte pdf. 


© 2022: Evanjelické lýceum v Bratislave | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Problémy so stránkou? Napíšte správcovi.