Zápis do 1. ročníka ZŠ

Termíny zápisu do 1. ročníka Evanjelickej základnej školy 3. a 4. apríla 2020

3. apríla 2020 – piatok – od 15.00 do 18.00 hod. (zatiaľ bez záruky, termín bude upresnený)

4. apríla 2020 – sobota – od 9.00 do 12.00 hod. (zatiaľ bez záruky, termín bude upresnený)

Vzhľadom k aktuálnej virologickej situácii sa termín zápisu  a podmienky môžu zmeniť. Sledujte, prosím, stránku Evanjelickej základnej školy (www.ezs.edupage.sk), kde budú zverejnené najaktuálnejšie informácie a termíny zápisu.


Zákonní zástupcovia sú povinní prihlásiť k zápisu deti, ktoré do 31. augusta 2020 dovŕšia šiesty rok veku, ako aj deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok (podľa § 19 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní – školský zákon).

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nie je telesne alebo duševne primerane vyspelé, môže rodič alebo iný zákonný zástupca dieťaťa písomne požiadať pri zápise riaditeľa školy o odloženie začiatku povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok. Rozhodnutie o odklade vydá rodičovi alebo zákonnému zástupcovi riaditeľ školy na základe odporúčania školského špeciálneho pedagóga alebo pedagogicko-psychologickej poradne.

Zákonným zástupcom detí, ktoré dovŕšia 6. rok veku v čase od 1. septembra 2020 do 31. decembra 2020poskytne škola informácie o úradnom postupe v prípade, ak títo zástupcovia chcú požiadať o predčasné zaškolenie dieťaťa.

Na zápis treba prihlásiť aj deti so zdravotným znevýhodnením a zároveň priniesť aj úradný doklad o druhu postihnutia.


Žiak plní povinnú školskú dochádzku spravidla v obvode, kde má trvalý alebo prechodný pobyt. Na žiadosť zákonného zástupcu žiaka a so súhlasom riaditeľa školy môže žiak plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole aj mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko. Riaditeľ tejto školy udelí predmetný súhlas s prihliadnutím na kapacitné možnosti školy.

Povinná školská dochádzka je 10 – ročná a trvá najdlhšie do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕšil 16. rok veku.

Porušenie zákonnej prihlasovacej povinnosti sa trestá ako priestupok proti § 31 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.


Evanjelická základná škola je zriadená Evanjelickou cirkvou a.v. na Slovensku. Evanjelické náboženstvo je povinným predmetom, predmet etika sa na našej škole nevyučuje.

Pri zápise základná škola vyžaduje osobné údaje:

 • meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa
 • meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov
 • podľa potreby doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa.

Na zápis si treba priniesť so sebou:

 • rodný list dieťaťa
 • krstný list dieťaťa, respektíve potvrdenie registrovanej cirkvi o aktívnej príslušnosti
 • osobné údaje zákonných zástupcov, občiansky preukaz
 • podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa

Naša škola poskytuje žiakom od 1. ročníka tieto možnosti:

 • Vyučovanie cudzích jazykov od 1. ročníka (anglického, na 2. stupni nemeckého)
 • Možnosť pracovať v záujmových krúžkoch
 • Ranný školský klub detí od 6:30 hod.
 • Rozvoj záujmov a záľub v ŠKD do 17:00 hod.
 • Výchovu v duchu učenia Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku
 • Obedy v školskej jedálni
 • Plavecký výcvik, kurz korčuľovania, pobyty v škole v prírode
 • Návštevu divadiel, spoluprácu s Bibianou a Slovenskou národnou galériou
 • Výlety a exkurzie
 • Využitie moderných informačných technológií, výučbových programov a projektového vyučovania vo vyučovacom procese v rámci projektu Infovek
 • Výučbu s využitím moderných vyučovacích prostriedkov (dataprojektor, interaktívna tabuľa)
 • Matematické súťaže
 • Recitačné súťaže
 • Informácie o klasifikácii v internetovej žiackej knižke
 • Výučbu informatiky v kvalitne vybavenej počítačovej učebni
 • Využitie školskej knižnice a mestskej knižnice – oddelenie detskej literatúry
 • Spoluprácu s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Bratislava I.
© 2022: Evanjelické lýceum v Bratislave | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Problémy so stránkou? Napíšte správcovi.