Štatút Rady školy pri Evanjelickej základnej škole


V súlade so zákonom NR SR č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa vydáva tento štatút rady školy.


Čl. 1
Základné ustanovenie
(1) Rada školy sa zriaďuje pri Evanjelickej základnej škole, Palisády 57, 811 06 Bratislava.
(2) Sídlo rady školy je zhodné so sídlom školy, pri ktorej je zriadená.


Čl. 2
Pôsobnosť a poslanie rady školy
(1) Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy zriaďovateľa, rodičov, pedagógov, žiakov a ostatných zamestnancov školy v oblasti evanjelickej a. v. výchovy a vzdelávania.
(2) Rada školy je orgánom, ktorý pomáha riaditeľovi školy pri materiálnom a finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu, pri zabezpečovaní a výkone špecifických služieb, právnych, ekonomických, podnikateľských a iných.


Čl. 3
Činnosť rady školy
(1) Rada školy
a) uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa podľa § 4 ods. 1, 2 a 4 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov,
b) navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa školy,
c) predkladá návrh na odvolanie riaditeľa školy alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa školy; návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením zriaďovateľovi,
d) vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy, k návrhu na zrušenie školy a ku skutočnostiam uvedeným v § 3 ods. 8 zákona č. 596/2003 Z.z v znení neskorších predpisov
e) predkladá zriaďovateľovi vyjadrenie:
1) k návrhom na počty prijímaných žiakov,
2) k návrhu na zavedenie študijných alebo učebných odborov a ich zameranie,
3) k návrhu školského vzdelávacieho programu a výchovného programu,
4) k návrhu rozpočtu,
5) k návrhu na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy,
6) k správe o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach podľa vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z.,
7) k správe o výsledkoch hospodárenia školy,
8) ku koncepčnému zámeru rozvoja školy, rozpracovaného najmenej na dva roky a každoročnému vyhodnoteniu koncepcie,

9) k informácii o pedagogicko – organizačnom a materiálno – technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu.
(2) Rada školy pri výberovom konaní na funkciu riaditeľa školy
a) prizve predsedníctvo ZD ECAV na Slovensku, školského tajomníka ZD ECAV na Slovensku a vedúceho BÚ ZD ECAV na Slovensku, všetkých s riadnym hlasom, na zasadnutie Rady školy,
b) uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa, podľa zvolených kritérií a pravidiel, na základe vykonávacieho predpisu schváleného zriaďovateľom
c) posúdi predložené podklady jednotlivých uchádzačov a hlasovaním určí víťaza výberového konania nadpolovičnou väčšinou počtom,
d) na platné uznesenie vo veci návrhu na vymenovanie alebo návrhu na odvolanie riaditeľa školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jej členov,
e) odovzdá bezodkladne výsledky výberového konania zriaďovateľovi školy, zoznam kandidátov a návrh na kandidáta na vymenovanie za riaditeľa školy, podpísaný predsedom rady školy,
f) vymenovanie kandidáta sa riadi ustanovením § 3 ods. 12 zák. č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov


Čl. 4
Zloženie rady školy.
(1) Rada školy má 11 členov. Za ustanovenie rady školy zodpovedá zriaďovateľ. Počet členov rady školy, ktorí nie sú zamestnancami školy musí byť väčšinový.
(2) Funkcia člena rady školy je čestná funkcia. Za jej výkon členovi neprináleží odmena.
(3) Členmi rady školy sú:
3 zvolení zástupcovia rodičov,
3 zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov,
1 zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov,
štyria zástupcovia delegovaní zriaďovateľom.


Čl. 5
Spôsob voľby členov rady školy
(1) Spôsob ustanovenia jednotlivých zástupcov rodičov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy do rady školy sa riadi ustanoveniami § 1 ods. 4-7, 9 vyhlášky 291/2004 Z. z .
(2) Členovia rady školy sú volení na štvorročné funkčné obdobie. Členom rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná, s výnimkou zástupcu žiakov, ktorý nemusí byť spôsobilý na právne úkony.
(3) Členstvo v rade školy zaniká
a) uplynutím funkčného obdobia orgánu školskej samosprávy,
b) vzdaním sa členstva,
c) ak je člen rady školy vymenovaný do funkcie riaditeľa školy, alebo jeho zástupcu,

d) ak zástupca pedagogických, alebo nepedagogických zamestnancov prestane byť zamestnancom školy,
e) ak dieťa zvoleného zástupcu rodičov prestane byť žiakom školy,
f) odvolaním zvoleného člena orgánom, ktorý ho delegoval,
g) odvolaním člena, ktorý bol do rady školy delegovaný zriaďovateľom,
h) obmedzením, alebo pozbavením člena spôsobilosti na právne úkony,
i) ak člen Rady školy trikrát po sebe neospravedlní svoju neúčasť na zasadnutí Rady školy,
j) úmrtím, alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.
(4) Členstvo v rade školy sa pozastavuje dňom doručenia prihlášky člena rady školy do výberového konania na funkciu riaditeľa školy, až do skončenia výberového konania.
(5) V prípade výberového konania,
a) pri pozastavenom členstve jedného z členov, sa do rady školy ustanovuje nový člen, (noví členovia), zo zástupcov tej skupiny, z ktorej člen (členovia) odišli, na dobu pozastaveného členstva.
b) pri zaniknutom členstve sa do rady školy ustanovuje nový člen,(noví členovia), zo zástupcov tej skupiny, z ktorej člen (členovia) odišli.


Čl. 6
Pravidlá rokovania rady školy
(1) Rada školy na svojom prvom zasadnutí volí zo svojich členov predsedu rady školy a podpredsedu rady školy.
(2) Predsedu a podpredsedu rady školy volia členovia rady školy nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov rady školy.
(3) Predsedu rady školy rada školy odvolá, ak:
a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
b) o to sám požiada.
(4) Predsedu rady školy môže rada školy odvolať, ak:
a) nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako šesť mesiacov
b) koná v rozpore s ustanoveniami zákona 596/2003 Z. z., štatútom rady školy a štatútom školy.
c) Na návrh zriaďovateľa. Zriaďovateľ predkladá návrh s odôvodnením.
(5) Rada školy je uznášania schopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.
(6) Rada školy sa schádza podľa potreby, najmenej však dvakrát ročne. Zápisnicu z rokovania rady školy zapisuje určený zapisovateľ. Zápisnicu predseda rady školy doručí v lehote do jedného mesiaca od rokovania zriaďovateľovi a riaditeľovi školy. Pre verejnosť sú tieto prístupné v sídle rady školy.
(7) Nová rada školy musí byť zvolená najneskôr do desiatich dní pred skončením funkčného obdobia rady školy.
(8) Zasadnutie rady školy je verejné ak rada školy nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov nerozhodne inak.
(9) Zmeny v štatúte rady školy je možné vykonať formou dodatku zriaďovateľom školy.


Čl. 7
Práva a povinnosti člena rady školy.
(1) Člen má právo:
a) voliť a byť volený,
b) navrhovať kandidátov na funkciu predsedu rady školy,
c) byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania rady školy a slobodne sa k nim vyjadrovať,
d) hlasovať o všetkých uzneseniach rady školy,
e) predkladať na rokovanie rady školy vlastné námety prípadne materiály.
(2) Člen rady školy je povinný sa zúčastňovať jej zasadnutí. Neospravedlnená neúčasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena rady školy podľa tohto štatútu.
(3) Člen rady školy je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.


Čl. 8
Povinnosti predsedu rady školy.
(1) Predseda rady školy riadi činnosť rady školy a koná v jej mene na základe poverenia rady školy. Rozhoduje o záležitostiach rady školy, ak nie sú zákonom, štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.
(2) Predseda rady školy zvoláva, pripravuje a riadi schôdze rady školy.
(3) Predseda rady školy zvolá radu školy najneskôr do 15 dní, ak o to požiada tretina členov rady školy, riaditeľ školy alebo zriaďovateľ školy . Ak tak neurobí, radu školy zvolá a predsedá jej podpredseda.
(4) Uznesenie rady školy alebo štatút, môže obmedziť právo predsedu rady školy konať v jej mene; toto obmedzenie však nie je účinné voči tretím osobám, ak tieto osoby o tejto skutočnosti nevedeli, alebo nemohli vedieť.
(5) Predseda rady školy vypracuje výročnú správu v termíne určenom radou školy, najneskôr do 31. marca kalendárneho roka.
(6) Výročná správa obsahuje:
a) prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu založenia rady školy,
b) zmeny a nové zloženie rady školy, ku ktorým došlo v priebehu roka,
c) ďalšie údaje určené radou školy a zriaďovateľom.
(7) Výročná správa je pre verejnosť prístupná v sídle rady školy.


Čl. 9
Vzťahy rady školy k riaditeľovi školy a zriaďovateľovi
(1) Predseda rady školy informuje riaditeľa školy a zriaďovateľa o pláne zasadnutí na príslušný kalendárny rok.
(2) Predseda rady školy pozýva riaditeľa školy na každé zasadnutie okrem prejednávania postu riaditeľa školy.
(3) Riaditeľ školy v súlade s plánom zasadnutí predkladá rade školy príslušné materiály.

(4) Návrh na vymenovanie riaditeľa podáva rada školy na základe výberového konania najneskôr do dvoch mesiacov od jeho vyhlásenia zriaďovateľovi školy.
(5) Člen predsedníctva Západného dištriktu ECAV na Slovensku sa môže zúčastniť každého rokovania rady školy.


Čl. 10
Finančné zabezpečenie rady školy
(1) Nevyhnutné náklady na zasadnutia rady školy sa uhrádzajú z rozpočtu školy.
(2) Rada školy nemá vlastný majetok.


Čl. 11
Záverečné ustanovenia
Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí dištriktuálneho presbyterstva Západného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku dňa 28. januára 2009 a schválený uznesením č. 1/2009-d) a od tohto dňa nadobúda platnosť a účinnosť.
Vo Zvolene 28. januára 2009


PaedDr. Vladimír Daniš Mgr. Milan Krivda
dozorca ZD ECAV biskup ZD ECAV

Štatút Rady školy pri Evanjelickej základnej škole

© 2022: Evanjelické lýceum v Bratislave | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Problémy so stránkou? Napíšte správcovi.