Podporné orgány ZŠ

Pri Evanjelickej základnej školy pracujú dva podporné orgány, a to Rada školy a Rada rodičov.


Rada školy

Pôsobnosť a poslanie rady školy

 • Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy zriaďovateľa, rodičov, pedagógov, žiakov a ostatných zamestnancov školy v oblasti evanjelickej a. v. výchovy a vzdelávania.
 • Rada školy je orgánom, ktorý pomáha riaditeľovi školy pri materiálnom a finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu, pri zabezpečovaní a výkone špecifických služieb, právnych, ekonomických, podnikateľských a iných.

Činnosť rady školy

a) uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa podľa § 4 ods. 1, 2 a 4 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov,

b) navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa školy,

c) predkladá návrh na odvolanie riaditeľa školy alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa školy; návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením zriaďovateľovi,

d) vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy, k  návrhu na zrušenie školy a ku skutočnostiam uvedeným v § 3 ods. 8 zákona č. 596/2003 Z.z v znení neskorších predpisov,

e) predkladá zriaďovateľovi vyjadrenie:

 • k návrhom na počty prijímaných žiakov,
 • k návrhu na zavedenie študijných alebo učebných odborov a ich zameranie,
 • k návrhu školského vzdelávacieho programu a výchovného programu,
 • k návrhu rozpočtu,
 • k návrhu na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy,
 • k správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach podľa vyhlášky MŠ SR č.9/2006 Z.z.
 • k správe o výsledkoch hospodárenia školy,
 • ku koncepčnému zámeru rozvoja školy, rozpracovanému najmenej na dva roky a každoročnému vyhodnoteniu koncepcie,
 • k informácii o pedagogicko – organizačnom a materiálno – technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu.

Členovia Rady EZŠ

 • zástupcovia pedagogických zamestnancov: Mgr. Eva Adamove, Bc. Petra Palkovičová (voľby prebehli 14. 11. 2017)
 • zástupca nepedagogických zamestnancov: Ing. Drahoslava Štujberová
 • zástupcovia rodičov: Ing. Mgr. Silvia Dinžíková Mojzsisová – 3.A, Lenka Knight – 2.A, 4.A, Mgr. Mária Šebestová – 1.A, 3.A, Mgr. Pavel Šimove – 1.A, 3.A (voľby prebehli 14. 11. 2017)
 • zástupcovia zriaďovateľa: PaedDr. Vladimír Daniš, Mgr. Sidónia Horňanová, PhD, Mgr. Boris Mišina, Mgr. Anna Polcková

Rada rodičov

Rada Evanjelickej základnej školy pracuje od svojho ustanovujúceho zasadnutia, ktoré sa konalo 24. novembra 2009.

Pri budove na Palisádych 57 bolo v roku 2002 založené Občianske združenie na podporu práce Evanjelickej základnej školy a tried elokovaného pracoviska Evanjelického lýcea. Každá z tried má v ňom svojho zástupcu rodičov.

V školskom roku 2019/2020 pracuje Občianske združenie”Rada rodičov Palisády 57″ v nasledovnom zložení:

 

1.A: Mgr. Ing. Miloslav Bahna

2.A: PhD.Dr. Júlia Grosstessner-Hain

3.A: Martin Demko

4.A: Ing. Monika Hipká

5.A: Mgr. Mária Šebestová

6.A: Mgr. Róbert Kováč

7.A: Mgr. Silvia Fáberová

Sekunda A: Mgr. Mária Spišiaková, PhD.

Tercia A: MVDr. Karin Pástorová, MSc.

Tercia B: Ing. Peter Nevedel

Kvarta A: Marian Balogh

© 2022: Evanjelické lýceum v Bratislave | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Problémy so stránkou? Napíšte správcovi.