Výberové konanie na karierovú pozíciu riaditeľa

Start date: 04.05.2020

End date: 31.05.2020

 Západný dištrikt ECAV na Slovensku so sídlom vo Zvolene v zmysle   § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanie na karierovú pozíciu riaditeľa pre:

EVANJELICKÉ LÝCEUM, VRANOVSKÁ 2, BRATISLAVA (plný úväzok)

a súčasne

EVANJELICKÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA, PALISÁDY 57, BRATISLAVA (polovičný úväzok)

Predpoklady na výkon pozície riaditeľa školy sú stanovené v § 9 ods. 1 a § 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

A/ KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY:

 

 • kvalifikačné predpoklady pre príslušný druh a typ školy v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • prvá atestácia podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • najmenej päť rokov pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov,
 • ovládanie štátneho jazyka podľa § 9 odsek 1 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • bezúhonnosť podľa § 9 odsek 1 písm. b) zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • zdravotná spôsobilosť podľa § 9 odsek 1 písm. c) zákona č. 138/2019 Z. z.

 

B/ OSTATNÉ PREDPOKLADY:

 • spôsobilosť na právne úkony
 • poznať a orientovať sa v školskej, ekonomickej, pracovnoprávnej legislatíve na školách s právnou subjektivitou
 • usporiadaný rodinný život
 • komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti
 • znalosť cudzieho jazyka vítaná
 • znalosť práce s PC (Word, Excel, Internet)

 

PRIHLÁŠKU DO VÝBEROVÉHO KONANIA DOLOŽENÚ O: 

 1. žiadosť o zaradenie do výberového konania
 2. doklady o vzdelaní,
 1. zaradenie do kariérneho stupňa učiteľ s prvou atestáciou (§ 39 ods. 3 písm. b) zákona č. 138/2019 Z. z.)
 1. odpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
 2. návrh koncepcie rozvoja škôl,
 3. profesijný životopis,
 4. potvrdenia o pedagogickej činnosti,
 5. preukázanie zdravotnej spôsobilosti, telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti pre výkon funkcie riaditeľa školy – potvrdenie,
 1. kópie certifikátov, alebo dokladov preukazujúcich absolvovanie ďalšieho vzdelávania,
 1. stanovisko domáceho zborového farára,
 2. písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania podľa 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

 

zasielajte do 31.5.2020 (rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky) v obálke s označením „Výberové konanie Riaditeľ EL a EZŠ – NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Biskupský úrad ZD ECAV na Slovensku, Nám. SNP 5, 960 01 Zvolen.  Kontaktná osoba: Ing. Žilinčík, skoly@zdecav.sk

 

Ponúkaný plat: V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Termín a miesto výberového konania budú oznámené prihláseným uchádzačom, ktorí splnia všetky podmienky zaradenia do výberového konania najmenej 7 dní pred dňom výberového konania.

 

Vo Zvolene 30.4.2020


Ing. Renáta Vinczeová v. r. 

dozorkyňa ZD ECAV   

Mgr. Ján Hroboň v. r. 

biskup ZD ECAV

 

 Comments are Closed

© 2021: Evanjelické lýceum v Bratislave | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Problémy so stránkou? Napíšte správcovi.