Výberové konanie na kariérovú pozíciu riaditeľa pre EZŠ

Start date: 30.06.2020

End date: 31.07.2020

Západný dištrikt ECAV na Slovensku so sídlom vo Zvolene v zmysle   § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanie na karierovú pozíciu riaditeľa pre:

 

EVANJELICKÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA, PALISÁDY 57, BRATISLAVA

 

Predpoklady na výkon pozície riaditeľa školy sú stanovené v § 9 ods. 1 a § 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


A/ KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY:

 • kvalifikačné predpoklady pre príslušný druh a typ školy v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • prvá atestácia podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • najmenej päť rokov pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov,
 • ovládanie štátneho jazyka podľa § 9 odsek 1 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • bezúhonnosť podľa § 9 odsek 1 písm. b) zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • zdravotná spôsobilosť podľa § 9 odsek 1 písm. c) zákona č. 138/2019 Z. z.

B/ OSTATNÉ PREDPOKLADY:

 • spôsobilosť na právne úkony
 • poznať a orientovať sa v školskej, ekonomickej, pracovnoprávnej legislatíve na školách s právnou subjektivitou
 • usporiadaný rodinný život
 • komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti
 • znalosť cudzieho jazyka vítaná
 • znalosť práce s PC (Word, Excel, Internet)

PRIHLÁŠKU DO VÝBEROVÉHO KONANIA DOLOŽENÚ O: 

 1. žiadosť o zaradenie do výberového konania
 2. doklady o vzdelaní,
 3. zaradenie do kariérneho stupňa učiteľ s prvou atestáciou (§ 39 ods. 3 písm. b) zákona č. 138/2019 Z. z.)
 4. čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 5. návrh koncepcie rozvoja školy,
 6. profesijný životopis,
 7. potvrdenia o dĺžke pedagogickej činnosti,
 8. lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti podľa § 16 odsek 2 zákona č. 138/2019 Z. z.,
 9. kópie certifikátov, alebo dokladov preukazujúcich absolvovanie ďalšieho vzdelávania,
 10. stanovisko domáceho zborového farára,
 11. písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania podľa 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

 

zasielajte do 31.7.2020 (rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky) v obálke s označením „Výberové konanie Riaditeľ EZŠ – NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Biskupský úrad ZD ECAV na Slovensku, Nám. SNP 5, 960 01 Zvolen.  Kontaktná osoba: Ing. Žilinčík, skoly@zdecav.sk.


Ponúkaný plat: V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Termín a miesto výberového konania budú oznámené prihláseným uchádzačom, ktorí splnia všetky podmienky zaradenia do výberového konania najmenej 7 dní pred dňom výberového konania.


Vo Zvolene 30.6.2020

Ing. Renáta Vinczeová 

dozorkyňa ZD ECAV 

Mgr. Ján Hroboň

biskup ZD ECAV

 

 Comments are Closed

© 2021: Evanjelické lýceum v Bratislave | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Problémy so stránkou? Napíšte správcovi.